Студентска Информационна Система

Можете да посетите Интегрирана Информационна Система на следния адес:

https://portal.mu-sofia.bg/ 

1. Какво представлява услугата?

Встъпителна пресконференция по проект BG051PO001-3.1.08-0036

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-3.1.08-0036 „Въвеждане на система за управление на качеството в МУ-София, съгласно ИСО 9001/2008 и интегриране на информационните системи в университета“ с Ръководител на проекта: Чл. кор. Проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн - Ректор на МУ-София, Ви уведомявам че на 23.01.2014 г. от 15.30 ч. във II - аудитория на „Предклиничен учебен център“ на университета ще се проведе встъпителна пресконференция, на която ще бъдат представени специфичните цели и основните дейности по проекта и очаквания резултат върху Целевата група.

Стипендии= Нужни документи !!!

Предлагат се  следните изисквания към кандидатите :