ИСТОРИЯ, МИСИЯ И ЦЕЛИ

До 1989 год. единствената студентска организация, която съществува е Комсомолът. Функционирането на Студентските съвети като задължителна структура във Висшите учебни заведения започва преди 1994 година. Идеята за създаването им, е те да представляват и изразяват мнението на студентската общност пред Ръководствата на Висшите училища.

В края на 1995 година, след промени в Закона за висшето образование, Студентските съвети се институционализират като задължително звено във всеки университет. Правата и задълженията на Съвета се регламентират в Закона за висшето образование. Съгласно тези правомощия, Студентските съвети получават четиригодишен мандат на управление.

През март 2000 година, след поредни промени в Закона за висшето образование, в гр. Свищов се провежда Учредително събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България. Идеята за създаване на тази организация е да обединява студентските лидери и да създава партньорство между тях. Основната цел на Националното представителство на студентските съвети е утвърждаване на Съветите като основни и значими партньори на Ръководствата на ВУ в страната.

Студентският съвет в Медицински университет - София е основан през 1997 година. През пролетта на 1998 година се провеждат избори и се учредяват факултетните съвети на представителите в Медицински и Фармацевтичен факултет, през есента на същата година се учредяват и в останалите звена на Медицински университет - София.

За 20-годишната си история, Студентският съвет винаги се е стремял да защитава интересите на студентите и да ги подкрепя и насърчава във всяко едно тяхно начинание. Представители на Студентския съвет на Медицински университет - София са членове на ръководните органи в Университета и работят за разрешаване на студентските проблеми и казуси.

Студентският съвет на Медицински университет-София е единствения легитимен представител на студентската общност в Университета и се състои от представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на МУ-София.

Целите на Съвета са свързани с: реализиране на правата на студентското самоуправление; защита на социалните интереси на обучаващите се в Медицински университет; провеждане на културна, спортна, научна, творческа, междууниверситетска и международна дейност.

ПРАВОМОЩИЯ

Студентският съвет е структура, съществуваща съгласно Закона за висшето образование и финансирана от бюджета на Медицински университет-София. Правомощията на Студентския съвет на Медицински университет - София са регламентирани в Чл. 73 от Закона за висшето образование и Правилника за устройството и дейността на Студентския съвет, като основните му правомощия са:

1. да организира избора на свои представители в ръководните и контролните органи на висшето училище, както и в съвета на настоятелите;

2. да прави предложения за въвеждане на допълнителни учебни дисциплини;

3. да прави предложения за покана на външни преподаватели;

4. да организира създаването на научни специализирани студентски общности и публикуването на техни трудове;

5. при необходимост да създава и управлява свои организационни звена;

6. да установява вътрешни и международни образователни, културни и следдипломни контакти между студентите;

7. да изразява мнение и да прави предложения за развитието на спортната дейност във висшето училище;

8. да участва в управлението на студентските общежития;

9. да участва в организацията на учебния процес, разпределението на стипендиите и помощите за студентите;

10. да участва със свои представители в наблюдението на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав във висшето училище, както и при разработване на въпросите за проучване на студентското мнение.