СТРУКТУРА И ОРГАНИ НА УПРАВЛВНИЕ

Студентският съвет на МУ-София се състои от Факултетни съвети на представителите към всеки факултет, както и от Съвет на представителите на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ и Филиал Враца.

Органите на управление на Студентския съвет са:

  • Общото събрание на СС

  • Председателят на СС

  • Изпълнителният съвет на СС

  • Контролната комисия на СС