ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общото събрание на Студентски съвет е висш ръководен орган на Студентски съвет, в който участват всички студентски съветници, делегирани от всяко Факултетно студентско представителство (ФСП)/Студентско представителство (СП) на квотен принцип, съобразен с квотите на представителството в Академичния съвет (АС) на Медицински университет – София съгласно чл.35, ал.5 от Правилника за устройство и дейността на МУ – София и броя на студентите по структурни звена и представители на докторантите.

СЪСТАВ