ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНО-БИТОВИ ВЪПРОСИ НА УЧАЩИТЕ

КСБВУ е в петчленен състав. Основна дейност на комисията е класирането и настаняването на студенти в общежитията на Медицински университет - София. МУ - София разполага с 8 жилищни входа ( в Студентски град и ЖК Лозенец) и с около 3000 легла. Заседанията на КСБВУ се провеждат веднъж седмично през учебния период с приемно време за студенти. Приоритет на Комисията е удовлетворяването на жилищните нужди на учащите се в Университета. Комисията разглежда жалби и разрешава възникващи битови казуси между студентите. Комисията работи в тясно сътрудничество с База СОССБОС на Медицински университет-София..

КОМИСИЯ ПО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Oсновен приоритет в работата на комисията са въпросите на учебния процес и учебните планове. Тя работи за актуализация на Правилника за учебната дейност в университета. Друг акцент в работата на Комисията по учебна дейност е оптимизирането на учебните практики. Комисията разглежда регулярно постъпили студентски предложения за оптимизация на учебния процес.

КОМИСИЯ ПО НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Основна дейност на комисията е съставянето и издаването на списание "Praemedicus", както и организирането на International Biomedical Congres - Sofia. Списанието съдържа научни разработки и публикации на студенти, докторанти и специализанти от Медицински университет - София и от другите медицински университети и факултети в България. Списанието се издава два пъти годишно. Комисията осъществява подбор на студенти за финансиране на участието им в научни форуми от Студентския съвет.

КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Основна дейност на комисията е координацията на контактите на Студентския съвет към Медицински университет - София с други сродни младежки и професионални организации в чужбина. Комисията работи приоритетно за създаване на условия за обмени на студентите от университета в страни от Европа и света. Комисията по международна дейност подпомага кандидатстването на студенти към Студентски съвет за финансиране на техни участия в международни конференции и сесии.

КОМИСИЯ ПО КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ

Основна дейност на комисията е организирането на културно-масови мероприятия за студентите от Медицински университет - София - групови посещения на театър, опера, балет и други културни мероприятия.

КОМИСИЯ ПО СПОРТНА ДЕЙНОСТ

Комисията се занимава с организирането на масови спортни мероприятия за студентите от Медицински университет - София като футболен, баскетболен, боулинг и волейболен турнир. Членовете и провеждат селекцията на студенти за участието им в междууниверситетски спортни мероприятия.

КОМИСИЯ ПО ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Основно занимание на комисията е координацията на контактите на Студентски съвет към Медицински университет - София с други студентски и младежки представителства и организации, с медиите и официалните институции. Инициатива на комисията са и организирането на благотворителни кампании и акции,

КОМИСИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Основната работата на комисията е поддържането на страницата на Студентския съвет в социалната мрежа Facebook и студентския сайт в актуално състояние.