Медицински университет - София

Студентски съвет

НОВИНИ

Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2019-2020 година

За седемнадесета поредна година Фондация „Еврика“ ще определи студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2300 лева годишно в 10 области:

 1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
 2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
 3. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
 4. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
 5. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
 6. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
 7. Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
 8. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
 9. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
 10. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

> За повече информация

04.08.2019 г.

Класиране за общежитията на МУ-София

СЪОБЩЕНИЕ

Всички приети студенти, които имат право да ползват общежитията на МУ-София, могат да подават документи за кандидатстване за общежитие в съответния Деканат при записване във Факултета.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заверено уверение от съответния Деканат – 1 бр.;
 2. Попълнено заявление /Заявлението ще получите на място при записването си в деканата./;
 3. Снимка паспортен формат – 1 бр. /Необходима за заявлението/

Класирането на първокурсниците за общежития ще бъде обявено на 30.08.2019 г. в сайта students.mu-sofia.bg, във Facebook страницата „Студентски съвет – МУ София“ и в Блок 40Б в Студентски град.

Същите студенти ще могат да се записват при управителя, в блока, в който са настанени, на 02.09, 03.09, 04.09 и 05.09.2019 г. в часовия диапазон 09:00 – 17:00ч., като необходими ще са само 2 бр. снимки в паспортен формат.

Студентите, приети платено обучение ще могат да подават документите си в Блок 40Б в Студентски град на 03.09, 04.09 и 05.09.2019 г. в часови диапазон 10:00 - 14:00ч, като разпределението им по блокове ще извършва на момента.

Студентите от 2-6 курс , които имат желание да ползват студентско общежитие на МУ-София, могат да подават документите си в Блок 40Б в Студентски град на 03.09, 04.09 и 05.09.2019 г. в часови диапазон 10:00 - 14:00ч, като разпределението им по блокове ще извършва на момента.

Необходими документи:

 1. Заверено уверение от съответния деканат – 1 бр.;
 2. Попълнено заявление /Заявлението ще го получите на място./;
 3. Снимка паспортен формат – 1 бр. /Необходима за заявлението/

Комисията по социално-битови въпроси на учащите (Настанителна комисия) ще заседава на 03.09, 04.09 и 05.09.2019 г. в часовия диапазон 10:00-14:00 часа, а след началото на учебната 2019/2020 година, до края на м. Септември - всяка седмица по веднъж (следете Facebook страницата на Студентски съвет за точни дата и час).

* Студентите от Медицински колеж „Й. Филаретова“ имат право за настаняване само в 7 блок.

* Специализантите могат да си подават документи за общежитие в 40Б блок през цялата календарна година в работно време. Необходимо е копие от трудов договор.

17.07.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.25, ал.5 от Правилника за устройството и дейността на Студентския съвет към Медицински университет-София и във връзка с решение на Изпълнителния съвет, се свиква Общо събрание на СС на 20.04.2019 г. /събота/, с време за регистрация от 10,30 до 11,00 часа и с начален час на Събранието 11,00 часа, в Заседателната зала на х-л РИУ Правец, град Правец, при следния Дневен ред:

1. Доклад на Председателя на Студентския съвет – г-н Видин Кирков;

2. Планиране на бъдещи мероприятия на Съвета;

3. Изнасяне на лекции от гост-лекторите;

4. Разни.

11.04.2019 г.

Конкурс за провеждане на лятна практика

Конкурс за провеждане на лятна практика в Първи Московски Държавен Медицински Университет “И. М. Сеченов”, Русия за студенти от Медицински факултет в периода 14.07-28.07.2019 г.

> За повече информация

03.04.2019 г.

Критерии, срокове и необходими документи за стипендии по ПМС-90 за летен сем.2018-2019 г.

Във връзка с приложението на ПМС №90/26.05.2000г. и предоставеният ми Доклад на СС с вх. № ВК-310/28.08.2019 г., относно критериите за определяне на студентите, които ще получават стипендия за летен семестър на учебната 2018/2019 г. и приложеният протокол на Комисията назначена с моя заповед № РК36-297/28.02.2019г.,

Ви уведомявам:

Комисията определя две категории стипендии на учащите се в редовна форма на обучение:

I категория

За студенти с успех Отличен / 6.00 /, през последните два семестъра без оглед на дохода - в размер на 115 лв и изплащането на стипендиите ще бъде от собствени средства на звеното.

II категория

За студенти с успех / 5.00-5.99/ през последните два семестъра и доход на член от семейството за периода 01.09.2018г. до 28.02.2019г.вкл., - стипендията е в размер на 100 лв.

Като тяхната класация се извършва по следната формула, до изчерпване на средствата за всяко звено : ( S1 + ( S2 * успеха) ) = на определен брой точки, където S1 = 1, при месечен доход на член от семейството над 510лв.

Като тяхната класация се извършва по следната формула, до изчерпване на средствата за всяко звено : ( S1 + ( S2 * успеха) ) = на определен брой точки, където S1 = 1, при месечен доход на член от семейството над 510лв.

= 2, при месечен доход на член от семейството между 440лв. и 510 лв.

= 3, при месечен доход на член от семейството между 348лв. и 440 лв.

= 4, при месечен доход на член от семейството под 348лв.

Сумата 348 лв. доход на член от семейството е определена с решение на МС за 2019г. за праг на бедността.

S2 = 1, при успех от 5.00 до 5.49

= 2, при успех от 5.50 до 5.74

= 3, при успех от 5.75 до 5.99

В случай на равен брой точки при низходящо класиране, допълнително условие е най-високо декларирания успех от кандидатите.

Социални стипендии:

Социална стипендия се отпуска със заповед на Ректора без оглед на успеха, но с изискване средно-месечен доход на член от семейството за периода 01.09.2018г. до 28.02.2019 г. вкл. не по-висок от 650 лв., както следва:

1. На несемейни студенти, без двама родители, на студенти – инвалиди и студенти с двама родители – инвалиди, и на студенти с един родител, който е инвалид, а другият родител е починал и на студентите, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за деца лишени от родителски грижи – в размер на 90 лв.

/Студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за деца лишени от родителски грижи не представят документ за доход на родителите си/.

2. Студентките майки запазват правото си за получаване на стипендия до края на учебния семестър, в който детето навършва 6- годишна възраст.

а. Когато съпругът е учащ се на редовно обучение на място финансирано от държавата, войник или нетрудоспособен, или когато самите те са самотни майки / майки с деца до 6 годишна възраст, чийто баща е неизвестен/, овдовели или разведени – в размер на 90 лв.

б. Във всички останали случаи – в размер на 80 лв.

в. Право на стипендия в размер на 90 лв. имат студентите-бащи с дете до 6 годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителски права е предоставено на бащата студент.

3. В съответствие с ПМС № 9 / 20.01.2007г. на студенти до 27г.възраст, редовна форма на обучение, чийто родители са кадрови военнослужещи, участващи в международни мисии, в периода в който родителя отсъства – в размер на 90 лв.

4.Български докторанти, обучаващи се на места, субсидирани от държавата, получават месечни стипендии в размер на 500 лв., съгласно решение на МС,

5.Студенти-чужденци, приети за обучение по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен – месечна стипендия в размер на 240 лв., съгласно ПМС в сила от 01.01.2019г.

Предлагат се следните изисквания към кандидатите:

1. За стипендия могат да кандидатстват само студентите, които са положили успешно всички изпити. Успешно положен е изпит с оценка различна от Слаб /2.00/ .

2. За доказване на средно-месечния доход на член от семейството се изискват служебни бележки на родителите за периода 01.09.2018г- 28.02.2019 г.вкл. Документът да бъде с изходящ номер и печат.

3. За безработни родители се представя документ от НАП за осигурителния доход за периода 01.09.2018г- 28.02.2019г.вкл.

• Нулев брутен доход не се приема, с изключение на студентските семейства.

• Когато студентката –майка няма сключен граждански брак, тя представя актуално удостоверение за семейно положение от общината.

• Студенти с трайни увреждания да представят копие от валидно ТЕЛК решение.

• Стипендии се изплащат само по банков път - чрез Пощенска банка.

ПРАВИЛА ПРИ КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ:

• Всички кандидати с успех Отличен (6.00) получават стипендия.

За студентите на модулно обучение ( 4-6 курс медицина) се използват оценките от изпитите до 11.03.2019г.

• Класирането във II категория става по низходящ ред на успеха до изчерпване на средствата за съответното звено. Условието е кандидатите да са успешно положили всички изпити по учебния план.Оценките на студентите от специалност “ Фармация”, които провеждат специализация по клинична и промишлена фармация не влизат при изчисляването на общия им бал, с който кандидатстват за стипендия. При тази категория балът се формира само от оценките от изпитите по основната програма на специалността “ Фармация “.

Срокове:

- Приемане на документи – от 07.03.2019г. до 22.03.2019г. вкл.

- Обработка , класация и оформяне на 5 % извадка – 25-27.03.2019 г.

- класиране – 27-28.03.2019 г.

- Второ заседание на комисията – 29.03.2019 г.

- изплащане на стипендии на правоимащите студенти от 04.04.2019 г.

Подаването на декларацията и нужните документи на хартиен носител от студентите става в съответното звено на МУ-София. Обработката им се извършва в счетоводството по отношение на дохода. Потвърждаване на успеха и участието за крайно класиране се извършва от учебен отдел , като данните на студентите се подават на г-н Митов по електронната система.

Списъкът на правоимащите , придружен с обработените документи за получаване на стипендии, от студентските канцеларии на факултетите / колежите / следва да се доставят на Зам.Ректора по учебната дейност за заверка и изготвяне на заповед.

ЗАДЪЛЖАВАМ: Комисията да определи стипендиантите по видове и по факултети / колежи / и да ми представи в срок до 01.04.2019г. окончателните списъци на правоимащите студенти и докторанти за издаване на заповед.

РЕКТОР НА МУ-СОФИЯ:

ПРОФ.Д-Р В.ЗЛАТКОВ, ДМ


06.03.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.25, ал.5 от Правилника за устройството и дейността на Студентския съвет към Медицински университет-София, във връзка с решение на Изпълнителния съвет от 15.02.2019г и по искане на г-н Видин Кирков – Председател на Студентския съвет, се свиква Общо отчетно-изборно събрание на Студентския съвет на МУ-София на 07.03.2019 г. /четвъртък/, с време за регистрация от 18,00 до 18,30часа и с начален час на Събранието 18,30часа, в Аулата на СБАЛАГ „Майчин дом“, ул. Здраве №2, при следния Дневен ред:

 1. Доклад на Председателя на Студентски съвет – г-н Видин Кирков за мандата му на управление 2017-2019 г.;
 2. Доклад на Председателя на Контролната комисия за мандат 2017-2019 г.;
 3. Избор на Председател на Студентския съвет на МУ-София;
 4. Избор на Изпълнителен съвет и Контролна комисия на Студентския съвет на МУ-София;
 5. Разни.

Подаване на кандидатури за Председател и членове на

Изпълнителния съвет на СС, мандат 2019-2021г

Подаването на кандидатурите за Председател на СС на МУ-София, членове на ИС и КК да се извършва на служебната поща на Студентския съвет – students@mu-sofia.bg от 25.02 до 01.03.2019г, адресирани до Главния секретар и съдържащи автобиография на кандидата и кратка мотивация за позицията, за която кандидатства;

Съгласно решение на Изпълнителния съвет от 15.02.2019 г. разпределението на позициите в Изпълнителния съвет с мандат 2019-2021г е както следва:

 • МФ – Председател на СС, Председатели на Културна, Научна и Спортна комисия;
 • ФОЗ – Главен секретар и Председател на Международна комисия;
 • ФФ – Председател на КСБВУ и Председател на Комисия връзки с обществеността;
 • ФДМ – Председател на ОС и Председател на Информационна комисия;
 • МК – Председател на Учебна комисия.
 • Забележка: Зам.-председателските места на комисиите са без квотно разпределение между звената на МУ-София.
22.02.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 19.02.2019 г. от 13:00 часа в Анатомичния музей на Медико-биологичния комплекс на МУ-София, ще се проведе заседание на Факултетния съвет на представителите на Медицински факултет към Студентски съвет.

Дневен ред:

 1. Утвърждаване на делегатите за ОС на СС;
 2. Разни.
14.02.2019 г.

8-мо издание на Фестивала на студентите франкофони от Централна и Източна Европа

МУ-София съобщава, че 8-то издание на Фестивала на студентите франкофони от Централна и Източна Европа ще се проведе за първи път в България, в град Пловдив, Европейска столица на културата за 2019 година. Фестивалът ще се проведе в периода 01-05 юли 2019г., пет дни, в които студентите ще бъдат ангажирани в различни ателиета по интереси, резултатите от работата, в които ще представят по време на гала спектакъл последната вечер.

Кандидатите от МУ-София трябва да говорят френски език, ниво Б2, а необходимите документи за кандидатстване са: автобиография, уверение за успех и че са записани в университета. Срокът за онлайн кандидатстване е до 8 март 2019 г. Критериите за избор са: наличие на извънучебни дейности и общ успех от следването. На избраните участници ще бъдат поети разходи за транспорт, застраховка, настаняване и хранене.

Повече информация и онлайн кандидатстване може да намерите на следния линк: https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-2019-festival-etudiants-francophones-europe-centrale-orientale-creatifs-ensemble/

05.02.2019 г.

Конкурс за селекция на студенти по медицина за участие по програма Еразъм+ през 2019-2020 година

МУ-София обявява конкурс за селекция на студенти по медицина за мобилност с цел обучение по Програма Еразъм+ за академичната 2019/2020 година. Документите се подават в Ректората на МУ-София, ет.12, стая 9 (лява), от 22 февруари до 22 март 2019г. За контакти: С.Манолов smanolov@mu-sofia.bg и тел. +359 2 9152138.

Необходимите документи, процедура за кандидатстване и списък на университетите, с които МУ-София има договор за обмен по програма Еразъм+, можете да намерите тук: http://www.mu-sofia.bg/mezhdunarodna-dejnost/programa-erazum/

Selection of students in Medicine for participation in Erasmus + program during 2019-2020

MU – Sofia announces a call for applications for mobility programme Erasmus + for students in medicine during the academic year 2019/2020. The documents must be submitted at the Rectorate of MU-Sofia, fl.12, room 9 (left), from 22 nd Febrary until 22 nd March, 2019.

For further information: S.Manolov smanolov@mu-sofia.bg and tel.9152138. The necessary documents, application procedure and a table of the agreements with the host universities could be found here: http://www.mu-sofia.bg/mezhdunarodna-dejnost/programa-erazum/

05.02.2019 г.

Фондация “Св. Климент Охридски” обявява Тринадесети национален литературен конкурс за стихотворение и разказ

За наградите могат да кандидатстват студенти с българско гражданство, обучаващи се у нас и в чужбина. Участието в конкурса е с непубликуван разказ или стихотворение. Носителите на наградите се определят от специално назначено жури.

Материалите за участие в конкурса се приемат от 1 февруари до 20 април 2019 г. по електронната поща на адрес deti@admin.uni-sofia.bg - секретар на Фондация “Св. Климент Охридски” Детелина Илиева.

Участниците в конкурса е необходимо да посочат информация за висшето училище и специалността, в която се обучават, точен адрес, адрес на електронна поща и телефон за връзка.

Наградите ще бъдат връчени на академичното тържество на Софийския университет по случай 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

05.02.2019 г.

Фондация "Св. Св. Константин и Елена"

Нов прием по стипендиантска програма „Здраве чрез СПА“ за летен семестър 2018/2019

Започна приемът на документи за стипендиантска програма "Здраве чрез СПА", която ще подпомогне висшето образование на двама студенти през летния семестър на учебната 2018/2019 г. Програмата се осъществява с подкрепата на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД.

Краен срок за кандидатстване: 28 февруари 2019 г.

> За повече информация

05.02.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги,

На 12.02.2019г от 17.30 часа в Медико-биологичния компплекс на Медицински университет-София ще се проведат избори за студентски представители на трети курс на Медицински факултет за учебната 2018/2019г, а след тях и за пети курс на МФ.

05.02.2019 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2019-2020 година.

> За повече информация

14.12.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.25, ал.5 от Правилника за устройството и дейността на студентския съвет към Медицински университет-София, приет и утвърден от Академичния съвет на 26.05.2015г. и на 27.03.2018 г., се свиква Общо събрание на СС на 13.12.2018 г. /четвъртък/, с време за регистрация от 18,00 до 18,30часа и с начален час на Събранието 18,30 часа, в IV-та аудитория на Медико-биологичния комплекс на МУ-София, ул. Здраве №2, при следния Дневен ред:

 1. Доклад на Председателя на СС – г-н Видин Кирков, от предходното Общо събрание до настоящия момент;
 2. Планиране на бъдещи мероприятия на СС;
 3. Разни.
06.12.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 15.11.2018 година /четвъртък/ от 13,00 часа в Анатомична аудитория на Медико-биологичния комплекс на МУ-София, ще се проведат избори за студентски представители от първи курс на Медицински факултет за учебната 2018/2019 година.

08.11.2018 г.

Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2018-2019 година

За шестнайсета поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определи студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2 300 лева годишно в 10 области.

За пета поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще определим още десет носители на специалната стипендия „Хуауей ИКТ“ по дарение на „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД в размер на 1 000 USD за студенти, обучаващи се по специалностите комуникационна техника и технологии, компютърни технологии, информатика и други интегрирани на тях области.

Право на кандидатстване за именните стипендии на Фондация „ЕВРИКА“ и стипендиите „Хуауей ИКТ“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно наименованието на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2018\2019 година.

Кандидатите за именните стипендии и стипендиите „Хуауей ИКТ“ трябва да подадат или изпратят по пощата във Фондация „ЕВРИКА“/ 1000 София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1, ет. 2 /от 01. 09. 2018 г. до 15. 10. 2018 г. своите документи.

> За повече информация

04.09.2018 г.

Класиране за общежитията на МУ-София

Общо събрание на Студентски съвет

На основание чл.25, ал.5 от Правилника за устройството и дейността на студентския съвет към Медицински университет-София приет и утвърден от Академичния съвет на 27.03.2018 г., се свиква Общо събрание на Студентски съвет на 28.04.2018 г. /събота/, с време за регистрация от 09,30ч до 10,00ч и с начален час на събранието 10,00часа в Заседателната зала на хотел Пирин, град Сандански, при следния дневен ред:

1. Доклад на Председателя на СС – Видин Кирков, от предходното Общо събрание до настоящия момент;

2. Планиране на бъдещи мероприятия на СС;

3. Изнасяне на лекции от гост-лекторите;

4. Разни

20.04.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 10.04.2018 година /вторник/ от 17.30 часа във Втора аудитория на ПУЦ, ще се проведат избори за студентски представители от пети курс на Медицински факултет.

03.04.2018 г.