НОВИНИ

Класиране за студентските общежития на МУ-София за студентите от първи курс на учебната 2020/2021 год.

Класираните студенти ще могат да се настаняват в студентското общежитие на МУ-София, в което са класирани на 29.09, 30.09, 01.10, 02.10.2020г. в часовия диапазон от 09:00 до 16:00 часа. Необходими ще са им два броя снимки в паспортен формат и заверено уверение от съответния факултет/звено.

21.08.2020 г.

!!!ВАЖНО!!! ЗА СТУДЕНТИ 4, 5, 6 КУРС НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Поради променената дата на началото на учебната година за студентите от 4, 5 и 6 курс на Медицински факултет (28.09.2020), Настанителна комисия ще приема същите на 24.09 и 25.09 от 10:00-12:00 часа в блок 40Б, Студентски град, втори етаж

14.08.2020 г.

Кандидатстване и настаняване в общежитията на МУ-София за студентите от втори до шести курс за учебната 2020/2021 г.

Студентите от 2-ри до 6-ти курс , които имат желание да ползват студентските общежития на МУ – София, могат да подават документите си на заседанията на Настанителна комисия в Блок 40Б, етаж 2, Студентски град на 30.09 и 01.10.2020г. в часовия диапазон 10:00 – 14:00ч, за студентите в циклична форма на обучение в Медицински факултет /4, 5, 6 курс/, датите са: 10.09 и 11.09.2020 г. в часовия диапазон - 10:00-12:00, като разпределението им по блокове ще се извършва на момента.

Необходими документи:

 1. Заверено уверение от съответния Деканат – 1 бр.;

 2. Попълнено заявление /Получава се на място/;

 3. Снимка паспортен формат – 1 бр.

20.07.2020 г.

Кандидатстване за общежитие на студенти, приети в първи курс за учебната 2020/2021 г.

Всички студенти, приети в първи курс за учебната 2020/2021 г., които имат право да ползват студентските общежития на МУ-София. До 01.09.2020 г. могат да попълнят онлайн формуляра за кандидатстване за общежитие, след записване в съответното звено и получаване на факултетен номер.

Класирането на първокурсниците за общежития ще бъде обявено на 10.09.2020 г. в сайта students.mu-sofia.bg.

Същите студенти ще могат да се настаняват при управителя на блока, в който са настанени, на 29.09, 30.09, 01.10 и 02.10.2020г. в часовия диапазон 09:00 - 17:00 ч., като необходими ще са 2 бр. снимки в паспортен формат и уверение, заверено в съответния деканат при записването на студента.

20.07.2020 г.

Класиране за стипендии за специални постижения за летния семестър на учебната 2019/2020 г.

26.06.2020 г.

Стипендии за специални постижения /награди/ от бюджета на СС при МУ-София за летен семестър на учебната 2019/2020 г. Методика, срокове и условия за предоставяне.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ: от 08.06.2020 г. до 17.06.2020 г. вкл.

> Методика

> Заявление - Подава се в учебнита канцелария на съответното звено, заедно с придружаващите го документи. След подаване на заявлението и полуване на входящ номер, задължително се попълва и онлайн формулярът!

> ОНЛАЙН ФОРМУЛЯР - Попълва се след подадено заявление и получен входящ номер!

04.06.2020 г.

СПИСЪК НА ВСИЧКИ КЛАСИРАНИ КАНДИДАТ-СТИПЕНДИАНТИ НА ЗВЕНАТА ОТ МУ-СОФИЯ

класиране - стипендии

СЪОБЩЕНИЕ

Относно редовните държавни стипендии по ПМС-90 за летен семестър на учебната 2019/2020 г.

От 13.05.2020 г. до 22.05.2020 г./ вкл./ се събират документи за класиране и изплащане на стипендии по ПМС-90 за летен семестър на учебната 2019/2020 г. само за тези студенти, които не са успели да ги подадат до този момент. Документите могат да бъдат подавани в съответното звено на МУ-София онлайн или присъствено.

Обработката и оформянето на 5 % извадка от подадените документи във всяко звено ще се състои от 26.05.2020 г. до 27.05.2020 г. вкл.

Класирането на правоимащите студенти ще се извърши от 28.05.2020 г. до 29.05.2020 г.

Второто заседание на комисията по стипендии ще се проведе на 01.06.2020 г. от 14 ч.

Изплащането на стипендии на правоимащите студенти ще се осъществи на : 05.06.2020 г. и 08.06.2020 г.

15.05.2020 г.

ВАЖНО ЗА ОБИТАТЕЛИТЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ

Директорът на СОССБОС издаде заповед, която касае обитателите на студентските общежития на МУ-София.

В заповедта се казва, че всички студенти, настанени в общежития на Медицински университет-София, които нямат възможност да заплатят наема на каса или постерминал, заради въведеното извънредно положение, могат да извършат плащането само за месеците март, април и май 2020 по банков път като в платежния документ задължително отбележат:

ТРИТЕ ИМЕНА, НОМЕРА НА БЛОКА, НОМЕРА НА СТАЯТА, И ЗА КОЙ МЕСЕЦ Е ПЛАЩАНЕТО, КАКТО И СЪОТВЕТНАТА СУМА ЗА НАЕМА.

Данни:

Медицински университет - София

База СОССБОС

IBAN: BG 04 BPBI 7940 3163 9853 00

Банка ЮРОБАНК България АД

2.04.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

за всички студенти от звената на МУ-София, които ще кандидатстват за държавни стипендии за летен семестър на учебната 2019/20 г. в изпълнение на т. 4 от Заповед № РК36-437/16.03.2020г.

Уважаеми кандидат-стипендианти,

Предвид извънредните обстоятелства, в които се налага да протича обществения живот, необходимите документи за кандидатстване за държавна стипендия ще бъдат приемани не на място, в съответните учебни отдели на звената от МУ-София, а по електронната поща.

За тази цел, всеки кандидат-стипендиант от звено на МУ-София, който трябва да подава документи, във връзка с кандидатстването си за стипендия/за кандидатите от категория 2 това е задължително/, трябва да направи следното:

1. Да подготви необходимите за кандидатстването си документи, съгласно заповедта на Ректора на МУ-София с критериите и необходимите документи за кандидатстване.

2. Да провери коректността и пълнотата на документите си.

3. По възможност да ги сканира в един единствен файл с резолюция от 150-200 dpi.

4. Да наименова файла с документите си по модела: инициали на звено__фак. номер__мобилен телефон

5. Да изпрати файла с документите си на пощенската кутия на своето звено, съгласно следната таблица на съответствие:

звено Gmail адрес Телефон на отговорника на звеното:

звено е-мейл адрес Телефон на отговорника на звеното :

  • МФ: stipendii@medfac.mu-sofia.bg - 02 9172674

  • ФДМ: stipendii@fdm.mu-sofia.bg - 02 9542909

  • ФФ: stipendii@pharmfac.mu-sofia.bg - 02 9236504

  • ФОЗ: stipendii@foz.mu-sofia.bg - 02 9432292

  • МК-София: stipendii@mc.mu-sofia.bg - 02 9154626

  • Филиал-Враца: stipendii@filialvratsa.mu-sofia.bg - 09 2645176

6. След като получи изпратения от кандидат-стипендианта файл, отговорникът по стипендиите на съответното звено ще го прегледа и ще върне един или повече от следните отговори:

- Документите Ви са коректни и приети.

- Документите Ви са некоректни по следната причина:

· Липсват документи за .....

· Моля, пресканирайте документите си и ги изпратете отново, защото не се чете документ.....

7. В случай, че липсват някои от необходимите документи или някои от тях не са четливи, кандидатът трябва да сканира наново всичките си документи по кандидатстването за стипендия в един файл и да го изпрати на съответстващия на звеното си пощенски адрес.

8. След провеждане на класирането на кандидатите, списъците с одобрените кандидат-стипендианти ще бъдат публикувани на сайта на МУ-София.

РЕКТОР НА МУ-СОФИЯ:

ПРОФ.Д-Р В.ЗЛАТКОВ, ДМ


16.03.2020 г.

Критерии, срокове и необходими документи за стипендии по ПМС-90 за летен сем.2019-2020 г.

Във връзка с приложението на ПМС №90/26.05.2000г.и предоставеният ми Доклад на СС с вх. № ВК-342/27.02.2020 г., относно критериите за определяне на студентите, които ще получават стипендия за летен семестър на учебната 2019/2020г. и приложеният протокол на Комисията назначена с моя заповед № РК36-337/27.02.2020 г..,

Ви уведомявам :

Комисията определя две категории стипендии по успех на учащите се в редовна форма на обучение:

I категория

За студенти с успех Отличен / 6. 00 /, през последните два семестъра без оглед на дохода - в размер на 130 лв . и изплащането на стипендиите ще бъде за сметка от собствените средства на звеното.

II категория

За студенти с успех / 5,00-5.99/ през последните два семестъра и доход на член от семейството за периода 01.09.2019 г. до 29.02.2020г вкл., - стипендията е в размер на 115 лв.

Като тяхната класация се извършва по следната формула, до изчерпване на средствата за всяко звено : ( S1 + ( S2 * успеха) ) = на определен брой точки, където S1 = 1, при месечен доход на член от семейството над 915лв.

= 2, при месечен доход на член от семейството между 610лв. и 915 лв.

= 3, при месечен доход на член от семейството между 363лв. и 610 лв.

= 4, при месечен доход на член от семейството под 363лв.

Сумата 363 лв. доход на член от семейството е определена с Постановление №275/01.11.2019 г. за праг на бедността за 2020 г.

S2 = 1, при успех от 5.00 до 5.49

= 2, при успех от 5.50 до 5.74

= 3, при успех от 5.75 до 5.99

В случай на равен брой точки при низходящо класиране, допълнително условие е най-високо декларирания успех от кандидатите.

Социални стипендии:

Социална стипендия се отпуска със заповед на Ректора без оглед на успеха, но с изискване средно-месечен доход на член от семейството за периода 01.09.2019г. до 29.02.2020г.вкл. не по- висок от 650 лв., както следва:

1.На несемейни студенти, без двама родители, на студенти – инвалиди и студенти с двама родители – инвалиди, и на студенти с един родител, който е инвалид, а другият родител е починал и на студентите, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за деца лишени от родителски грижи –– в размер на 90 лв.

/Студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за деца лишени от родителски грижи не представят документ за доход на родителите си/.

2. Студентките майки запазват правото си за получаване на стипендия до края на учебния семестър, в който детето навършва 6- годишна възраст.

а. Когато съпругът е учащ се на редовно обучение на място финансирано от държавата, войник или нетрудоспособен, или когато самите те са самотни майки / майки с деца до 6 годишна възраст, чийто баща е неизвестен/, овдовели или разведени – в размер на 90 лв.

б. Във всички останали случаи – в размер на 80 лв.

в. Право на стипендия в размер на 90 лв. имат студентите-бащи с. Дете до 6 годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителски права е предоставено на бащата студент.

3. В съответствие с ПМС № 9 / 20.01.2007г. на студенти до 27г.възраст, редовна форма на обучение, чийто родители са кадрови военнослужещи, участващи в международни мисии, в периода в който родителя отсъства – в размер на 90 лв.

4.Български докторанти, обучаващи се на места, субсидирани от държавата, получават месечни стипендии в размер на 500 лв.

5. Студенти-чужденци, приети за обучение по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен – месечна стипендия в размер на 240 лв., съгласно ПМС в сила от 01.01.2019г.Студентите приети по ПМС-103 и ПМС-228 и по междуправителствени спогодби I курс получават стипендия без оглед на успеха

Изисквания към кандидатите :

1. За стипендия могат да кандидатстват само студентите, които са положили успешно всички изпити. Успешно положен е изпит с оценка различна от Слаб /2.00/ .

2. За доказване на средно-месечния доход на член от семейството се изискват служебни бележки на родителите за периода 01.09.2019г- 29.02.2020г. вкл. Документът да бъде с изходящ номер и печат.

3. За безработни родители се представя документ от НАП за осигурителния доход за периода 01.09.2019 г- 29.02.2020 г. вкл.

4. Нулев брутен доход не се приема, с изключение на студентските семейства.

5. Когато студентката–майка няма сключен граждански брак, тя представя актуално удостоверение за семейно положение от общината.

6. Студенти с трайни увреждания да представят копие от валидно ТЕЛК решение.

7. Стипендии се изплащат само по банков път .

8. Всички кандидати с успех Отличен (6.00) получават стипендия.

9. За студентите на циклично обучение /4-6 курс/ се използват оценките от изпитите от предходната учебна година.

10. За студентите от 4 и 5 курс от МФ се използват оценките от изпитите до 09.03.2020 г.

11. За студентите от 6 курс от МФ се използват оценките от изпитите до 16.03.2020 г.

12.Класирането във II категория става по низходящ ред на успеха до изчерпване на средствата за съответното звено. Условието е кандидатите да са успешно положили всички изпити по учебния план.

13.Оценките на студентите от специалност “Фармация”, които провеждат специализация по клинична и промишлена фармация не влизат при изчисляването на общия им бал, с който кандидатстват за стипендия. При тази категория балът се формира само от оценките от изпитите по основната програма на специалността “ Фармация “.

Срокове:

-подаване на документи за редовни стипендии по звената на МУ-София от 16.03.2020 г. до 27.03.2020 г. вкл.

- Обработка , класация и оформяне на 5 % извадка

от 30.03 - 01.04.2020 г.вкл.

-класиране на правоимащите -02.04-03.04.2020 г..

- второ заседание на комисията – 06.04.2020 г.

- изплащане на стипендии на правоимащите студенти от 08.04.2020 г.

Подаването на декларацията и нужните документи на хартиен носител от студентите става в съответното звено на МУ-София. Обработката им се извършва в счетоводството по отношение на дохода. Потвърждаване на успеха и участието за крайно класиране се извършва от учебен отдел, като данните на студентите се подават на проф. Митов по електронната система.

Списъкът на правоимащите , придружен с обработените документи за получаване на стипендии, от студентските канцеларии на факултетите

/ колежите / следва да се доставят на Зам.Ректора по учебната дейност за заверка и изготвяне на заповед.

ЗАДЪЛЖАВАМ: Комисията да определи стипендиантите по видове и по факултети / колежи / и да ми представи в срок до 07.04.2020 г. окончателните списъци на правоимащите студенти и докторанти за издаване на заповед.

РЕКТОР НА МУ-СОФИЯ:

ПРОФ.Д-Р В.ЗЛАТКОВ, ДМ


13.03.2020 г.