НОВИНИ

Класиране за стипендии специални постижения зимен семестър на учебната 2020/2021 г.

14.12.2020 г.

Гласувайте в анкетата за

Любим преподавател на МУ-София, 2020

04.12.2020 г.

Методика за предоставяне на стипендии за специални постижения от бюджета 2020/2021 г . и онлайн форма за кандидатстване

МЕТОДИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ /НАГРАДИ/ ОТ БЮДЖЕТА НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г., ОБСЪДЕНА И ПРИЕТА НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 14.10.2020 Г. С ПРОТОКОЛ №4

Чл. 1. (1) Стипендии за специални постижения (награди), предоставяни от Бюджета на Студентския съвет при МУ-София, могат да получават студенти в редовна или задочна форма на обучение в Медицински университет – София.

(2) Стипендии за специални постижения могат да получават студентите, обучаващи се по специалности от всички професионални направления, които имат разработки или са участвали в дейности в областта на науката, изкуството, културата и спорта.

(3) Право да кандидатстват за стипендии за специални постижения имат студентите, които отговарят на изискванията по ал. 2, положили са успешно всички изпити по учебен план до началото на семестъра, за който кандидатстват и средният им успех от предходния семестър е не по-нисък от Добър 4.00.

Чл. 2. (1) Размерът на стипендията за специални постижения е 300 лв. и се предоставя на конкурсен принцип при условия и по ред, предложени от Студентския съвет при Медицински университет – София и утвърдени от Ректора на МУ-София.

(2) Специални стипендии се отпускат само на студенти, доказали АКТИВНО УЧАСТИЕ в научен форум или съавторство в публикация;

(3) Доказателство за активно участие може да бъде копие от публикация и/или резюме от научна проява, публикувано в сборник, (задължително включващо първа и последна страница или други страници, от където да е видна темата и името на студента - автор или съавтор и годината на публикуване).

(4) Доказателство за активно участие може да бъде документ от организаторите на научна проява, показващ, че научната разработка е представена като презентация на конкретен форум или под формата на постер. Активното участие трябва да бъде доказано чрез програмата на научната проява и копие на постера / презентацията.

(5) За специална стипендия имат право да кандидатстват студентите, участващи в екипите, разработващи проекти, финансирани от СМН на МУ-София, като представят служебна бележка от ръководителя на екипа, упоменаваща темата и сроковете на финансирания проект;

(6) За специална стипендия могат да кандидатстват студенти, отличени за високи постижения и класирани на състезания от международно и републиканско ниво, както и от спортни мероприятия на университетско и национално ниво. Удостоверяващ документ може да бъде и всеки официално издаден такъв от компетентен орган, организиращ или провеждащ олимпиади, национални състезания, университетски игри, спортни универсиади или културни прояви и др;

(7) Когато документът е издаден от МУ-София, той не може да бъде въз основа на разработка, която студентът е задължен да направи по учебен план, или която е задължителна за получаване на оценка по дадена учебна дисциплина;

(8) Доказателственият материал, аргументиращ получаването на специална стипендия ТРЯБВА ДА БЪДЕ САМО ОТ ПРЕДХОДНИЯ ИЛИ ТЕКУЩИЯ СЕМЕСТЪР. Не се допуска участие с една и съща разработка или дейност за повече от една стипендия за специални постижения.

(9) Комисия по разглеждане на документите утвърдена със Заповед на Ректора на МУ-София, предложена от Студентския съвет при МУ-София и от Ректората, разпределя определените стипендии за специални постижения пропорционално на броя на студентите в съответния факултет/основно структурно звено, различни от ПМС 90.

(10) Един студент има право да кандидатства и да получи НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 3 СТИПЕНДИИ за специални постижения в рамките на един семестър. За всяко участие или разработка се подава отделно заявление.

Чл. 3. Студентите нямат право на стипендии, когато прекъсват или повтарят учебна година или семестър, с изключение на:

1. повтарящите поради болест;

2. студентките – майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете до 6-годишна възраст;

3. повтарящите след прекъсване със заверени семестри и положени изпити поради промяна в учебните планове и програми.

4. студентите – бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата – студент.

Чл. 4. Студенти, които преди началото на семестъра, за който се кандидатства през съответната кампания, са завършили семестриално и чиято първа сесия за държавен изпит/защита на дипломна защита е приключила, не могат да кандидатстват за стипендии за специални постижения.

Чл. 5. (1) Кандидатстването се осъществява чрез подаване на онлайн Заявление/я в платформа намираща се на уебстраницата на Студентски съвет. Техническите указания за попълването на заявленията се публикуват на уебстраницата на Студентския съвет при МУ-София.

(2) При кандидатстването на студентите е необходимо да попълнят номер на банкова сметка (IBAN), на съответното място във формуляра. Когато студентите, не са посочили номер на банкова сметка (IBAN), губят право на стипендии независимо от причините за непосочването.

(3) Превеждането на стипендиите се извършва по личните левови разплащателни банкови сметки на студентите.

Чл. 6 (1) При попълването на онлайн заявлението/ята в платформата намираща се на уебстраницата на Студентски съвет, студентът попълва средния си успех от предходния семестър в обозначеното за това поле, като при невярно подадена информация се лишава от правото да кандидатства за Стипендии за специални постижения /награди/ отпускани от бюджета на Студентския съвет при МУ-София за срок от два семестъра, както и възстановява получените средства на Университета.

(2) Кандидатстващите за стипендия за специални постижения, прикачват в съответното поле на онлайн заявлението и доказателство, аргументиращо получаването на стипендия.

Чл. 7. (1) При невярно подаден успех, както и при подправен доказателствен материал, аргументиращ получаването на стипендията, съответният студент подлежи на наказанията произтичащи от Правилниците на МУ-София.

Чл. 8. (1) Класирането за стипендии се извършва централизирано от Комисия по разглеждане на документите утвърдена със Заповед на Ректора на МУ-София, предложена от Студентския съвет при МУ-София.

(2) Комисията има право да отхвърли дадено заявление, без решението й да подлежи на разглеждане и обжалване.

(3) Студентите от всички курсове се класират за стипендии за специални постижения по низходящ ред на успеха им от предходния семестър на обучение.

(4) Студенти, които са членове на Комисията, имат право да участват в кандидатстването за стипендии за специални постижения, като документите им се разглеждат от останалите членове на Комисията в тяхно отсъствие.

Чл. 9. Средствата за стипендиите за специални постижения предоставяни от Бюджета на Студентския съвет, се превеждат от МУ-София.

Чл. 10. Студентите в Медицински университет - София могат да получават едновременно стипендии, осигурени със средства от държавния бюджет, но не могат да получават за едно и също постижение и стипендия за специални постижение /награда/.

Чл. 11. Студентите, подали документи с невярно съдържание, губят право на стипендии за специални постижения предоставяни от Бюджета на Студентския съвет при МУ-София за зимния семестър на учебната 2020/2021г. и дължат връщане на получените суми.


Важно!

Формата може да бъде попълнена само с университетски имейл адрес завършващ на @mu-sofia.bg

Срок за подаване на документи - 04.12.2020г /вкл/.27.11.2020г.

Стартира конкурсът Студент на годината на МУ-София

По традиция в края на всяка календарна година Студентски съвет при МУ-София организира конкурсът „Студент на годината на Медицински университет-София”, в тази връзка откриваме процедурата по подаване на кандидатури в конкурса. Срокът за подаване на документите е до 05.12.2020г. на е-мейл адрес: students@mu-sofia.bg

Както мнозина от вас вече знаят, идеята, заложена в създаване на традиционния конкурс, е поощряване и награждаване на студенти с доказани високи академични успехи, познание на чужди езици, афинитет към научни разработки и открития, участие и представяне на университета ни в национални и международни научни семинари и конференции, извоювани постижения и отличия, участие в студентски и неправителствени организации и др.

По този повод Медицински университет-София ще награди по един студент във всяка една от следните категории:

• Студент на годината на Медицински университет - София

• Студент на годината на Медицински факултет

• Студент на годината на Факултета по дентална медицина

• Студент на годината на Фармацевтичен факултет

• Студент на годината на Факултета по обществено здраве

• Студент на годината на Медицински колеж „Йорданка Филаретова”

• Студент на годината на Филиал-Враца „Проф. Иван Митев“

• Чуждестранен студент на годината

За да участвате в конкурса, моля изпратете ни кратко CV на български език и приложено сканирани копия на документи/сертификати, отговарящи на критериите за участие в конкурса, валидни за период от една година назад - Ноември 2019 - Ноември 2020 година, а именно:

1. Успех от предходните два семестъра (представя се академична справка или Удостоверение, заверени в Деканата на съответния факултет; за участници от 1-ви курс се вземат оценките от кандидатстудентска кампания)

2. Езикови умения (прилага се наличен сертификат/-и за определено ниво на владеене)

3. Работа и заемани длъжности, стажове и практики (прилага се документ от работодател или ръководител на съответния стаж, удостоверяващ заетостта)

4. Членство в различни организации (например Студентски съвет, различни неправителствени организации – прилага се уверителна бележка, подписана от от Председателя на организацията)

5. Заемани длъжности с мандатност в различни организации ( документ от Председателя на съответната организация)

6. Образователни семинари, повишаващи нивото на компетенциите (прилага се сертификат от участие)

7. Научни публикации (прилага се копие от всяка една налична публикация)

8. Участие в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари и лекционни потоци (активно или пасивно участие се удостоверява със сертификат)

9. Участие в спортни мероприятия ( прилага се сертификат или друга награда)

10. Други награди и отличия (прилагат се сертификати, медали и др)

Не забравяйте, че съответните документи и сертификати, удостоверяващи вашите участия и умения се отнасят за периода Ноември 2019 - Ноември 2019 година.

Изпращайте ни кандидатурите си на е-мейл адрес: students@mu-sofia.bg

Вашите кандидатури ще бъдат разгледани и оценени от висококвалифицирана Kомисия, която ще определи победителят във всяка една категория.

Списък с класираните стипендианти от всички категории на звената от МУ-София - зимен семестър през учебната 2020/2021г.

18.11.2020 г.

Класиране на победителите в конкурса за есе на тема: "Предимства и предизвикателства пред обучението на МУ-София в условия на COVID-19”

Отличените есета, постъпили от възпитаници на Медицински факултет, са 15, Факултетът по дентална медицина има трима призьори, петима са от Фармацевтичния факултет, четирима от Факултета по обществено здраве и по един от филиала във Враца и Медицински колеж.

Победителите могат да кандидатстват за стипендии за специални постижения, отпускани от бюджета на Студентски съвет на МУ-София.

Ето списъка с факултетните номера на победителите:


МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38865

6480

38088

38152

38862

38802

38817

39161

39234

38680

38447

38415

38714

37966

38356


ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

16137

15611

15741


ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ

11059

11227

10905

11367

11034


ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

МС1211

Р459ЗМБ

КТ285

1694


МК „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА“

3750


ФИЛИАЛ „ПРОФ. И. МИТЕВ“-ВРАЦА

26До 12 ноември се забранява достъпът на външни лица до общежитията на МУ-София

До 12. 11. 2020г. да не се допускат външни лица, освен живущите в общежитията стопанисвани от База СОССБОС-МУ София.

До същатата дата -12.11. 2020г. се препоръчва да се преустанови настаняването в студентските общежития от КСБВУ. Това се казва в заповед на директора на СОСБОС, издадена днес на основание чл. 63, ал.4 и1 1 и чл. 63в, от Закона за здравето във връзка с решение №673 на Министерки съвет от 25.09.2020година за удължаване срока на обявената инзвънредна епидемична обстановка с Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020г., в изпълнение на заповед РД-01-626/27. 10. 2020г. на Министъра на здравеопазването за преминаване на дистанционно обучение, в изпълнение на заповед № РК 36-4079/28. 10. 2020г. на Ректора на МУ-София и на основание чл. 44, ал. 1, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София.

Наемите за общежитие могат да бъдат платени и по банков път

Всички студенти, настанени в общежитията на Медицински университет - София могат да преведат наемите си за ноември и декември по банков път.

Предвид променената епидемиологичната обстановка, директорът на СОСБОС днес издаде и нарочна заповед (№298/29.10.20 г.).

В платежния документ задължително да бъде отбелязано:

Име и фамилия, факултетен номер, номера на блока, номер на стаята, за кой месец е плащането, както и съответната сума за наема.

Наем за месец ноември – краен срок за плащане - 15.11.2020г;

Наем за месец декември – краен срок за плащане - 15.12.2020г;

Ето данните:

Медицински университет –София;

База СОССБОС;

IBAN:BG 04 BPBI 7940 3163 9853 00

Банка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

.

КОНКУРС

Есе на тема:

Предимства и предизвикателства пред обучението в МУ-София в условията на COVID-19 "


27.10.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

за всички студенти от звената на МУ-София, които ще кандидатстват за държавни стипендии за зимен семестър на учебната 2020/2021 г.

Уважаеми кандидат-стипендианти,

Предвид извънредните обстоятелства, в които се налага да протича обществения живот, необходимите документи за кандидатстване за държавна стипендия, ще бъдат приемани онлайн или присъствено, според изискванията на съответното звено.

За тази цел, всеки кандидат-стипендиант от звено на МУ-София, който трябва да подава документи, във връзка с кандидатстването си за стипендия (*за кандидатите от категория 2 това е задължително), трябва да направи следното:

1. Да подготви необходимите документи с критерии за кандидатстване, съгласно заповедта на Ректора на МУ-София.

2. Да провери коректността и пълнотата на документите си.

3. По възможност да ги сканира в един единствен файл с резолюция от 150-200 dpi.

4. Да наименува файла с документите си по модела: инициали на звено__фак. номер__мобилен телефон

5. Да изпрати файла с документите си на пощенската кутия на своето звено, съгласно следната таблица на съответствие:

звено | е-мейл адрес | Телефон на отговорника на звеното :

 • МФ: | stipendii@medfac.mu-sofia.bg | - 02 9172674

 • ФДМ: | stipendii@fdm.mu-sofia.bg | - 02 9542909

 • ФФ: | stipendii@pharmfac.mu-sofia.bg | - 02 9236504

 • ФОЗ: | stipendii@foz.mu-sofia.bg | - 02 9432292

 • МК-София: | stipendii@mc.mu-sofia.bg | - 02 9154626

 • Филиал-Враца: | stipendii@filialvratsa.mu-sofia.bg | - 09 2645176


Класиране за студентските общежития на МУ-София за студентите от първи курс на учебната 2020/2021 год.

Класираните студенти ще могат да се настаняват в студентското общежитие на МУ-София, в което са класирани на 29.09, 30.09, 01.10, 02.10.2020г. в часовия диапазон от 09:00 до 16:00 часа. Необходими ще са им два броя снимки в паспортен формат и заверено уверение от съответния факултет/звено.

21.08.2020 г.

!!!ВАЖНО!!! ЗА СТУДЕНТИ 4, 5, 6 КУРС НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Поради променената дата на началото на учебната година за студентите от 4, 5 и 6 курс на Медицински факултет (28.09.2020), Настанителна комисия ще приема същите на 24.09 и 25.09 от 10:00-12:00 часа в блок 40Б, Студентски град, втори етаж

14.08.2020 г.

Кандидатстване и настаняване в общежитията на МУ-София за студентите от втори до шести курс за учебната 2020/2021 г.

Студентите от 2-ри до 6-ти курс , които имат желание да ползват студентските общежития на МУ – София, могат да подават документите си на заседанията на Настанителна комисия в Блок 40Б, етаж 2, Студентски град на 30.09 и 01.10.2020г. в часовия диапазон 10:00 – 14:00ч, за студентите в циклична форма на обучение в Медицински факултет /4, 5, 6 курс/, датите са: 10.09 и 11.09.2020 г. в часовия диапазон - 10:00-12:00, като разпределението им по блокове ще се извършва на момента.

Необходими документи:

 1. Заверено уверение от съответния Деканат – 1 бр.;

 2. Попълнено заявление /Получава се на място/;

 3. Снимка паспортен формат – 1 бр.

20.07.2020 г.

Кандидатстване за общежитие на студенти, приети в първи курс за учебната 2020/2021 г.

Всички студенти, приети в първи курс за учебната 2020/2021 г., които имат право да ползват студентските общежития на МУ-София. До 01.09.2020 г. могат да попълнят онлайн формуляра за кандидатстване за общежитие, след записване в съответното звено и получаване на факултетен номер.

Класирането на първокурсниците за общежития ще бъде обявено на 10.09.2020 г. в сайта students.mu-sofia.bg.

Същите студенти ще могат да се настаняват при управителя на блока, в който са настанени, на 29.09, 30.09, 01.10 и 02.10.2020г. в часовия диапазон 09:00 - 17:00 ч., като необходими ще са 2 бр. снимки в паспортен формат и уверение, заверено в съответния деканат при записването на студента.

20.07.2020 г.

Класиране за стипендии за специални постижения за летния семестър на учебната 2019/2020 г.

26.06.2020 г.

Стипендии за специални постижения /награди/ от бюджета на СС при МУ-София за летен семестър на учебната 2019/2020 г. Методика, срокове и условия за предоставяне

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ: от 08.06.2020 г. до 17.06.2020 г. вкл.

> Методика

> Заявление - Подава се в учебната канцелария на съответното звено, заедно с придружаващите го документи. След подаване на заявлението и получаване на входящ номер, задължително се попълва и онлайн формулярът!

> ОНЛАЙН ФОРМУЛЯР - Попълва се след подадено заявление и получен входящ номер!

04.06.2020 г.

Списък на всички класирани кандидат-стипендианти на звената от МУ-София

класиране - стипендии

СЪОБЩЕНИЕ

Относно редовните държавни стипендии по ПМС-90 за летен семестър на учебната 2019/2020 г.

От 13.05.2020 г. до 22.05.2020 г./ вкл./ се събират документи за класиране и изплащане на стипендии по ПМС-90 за летен семестър на учебната 2019/2020 г. само за тези студенти, които не са успели да ги подадат до този момент. Документите могат да бъдат подавани в съответното звено на МУ-София онлайн или присъствено.

Обработката и оформянето на 5 % извадка от подадените документи във всяко звено ще се състои от 26.05.2020 г. до 27.05.2020 г. вкл.

Класирането на правоимащите студенти ще се извърши от 28.05.2020 г. до 29.05.2020 г.

Второто заседание на комисията по стипендии ще се проведе на 01.06.2020 г. от 14 ч.

Изплащането на стипендии на правоимащите студенти ще се осъществи на : 05.06.2020 г. и 08.06.2020 г.

15.05.2020 г.

ВАЖНО ЗА ОБИТАТЕЛИТЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ

Директорът на СОССБОС издаде заповед, която касае обитателите на студентските общежития на МУ-София.

В заповедта се казва, че всички студенти, настанени в общежития на Медицински университет-София, които нямат възможност да заплатят наема на каса или постерминал, заради въведеното извънредно положение, могат да извършат плащането само за месеците март, април и май 2020 по банков път като в платежния документ задължително отбележат:

ТРИТЕ ИМЕНА, НОМЕРА НА БЛОКА, НОМЕРА НА СТАЯТА, И ЗА КОЙ МЕСЕЦ Е ПЛАЩАНЕТО, КАКТО И СЪОТВЕТНАТА СУМА ЗА НАЕМА.

Данни:

Медицински университет - София

База СОССБОС

IBAN: BG 04 BPBI 7940 3163 9853 00

Банка ЮРОБАНК България АД

2.04.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

за всички студенти от звената на МУ-София, които ще кандидатстват за държавни стипендии за летен семестър на учебната 2019/20 г. в изпълнение на т. 4 от Заповед № РК36-437/16.03.2020г.

Уважаеми кандидат-стипендианти,

Предвид извънредните обстоятелства, в които се налага да протича обществения живот, необходимите документи за кандидатстване за държавна стипендия ще бъдат приемани не на място, в съответните учебни отдели на звената от МУ-София, а по електронната поща.

За тази цел, всеки кандидат-стипендиант от звено на МУ-София, който трябва да подава документи, във връзка с кандидатстването си за стипендия/за кандидатите от категория 2 това е задължително/, трябва да направи следното:

1. Да подготви необходимите за кандидатстването си документи, съгласно заповедта на Ректора на МУ-София с критериите и необходимите документи за кандидатстване.

2. Да провери коректността и пълнотата на документите си.

3. По възможност да ги сканира в един единствен файл с резолюция от 150-200 dpi.

4. Да наименува файла с документите си по модела: инициали на звено__фак. номер__мобилен телефон

5. Да изпрати файла с документите си на пощенската кутия на своето звено, съгласно следната таблица на съответствие:

звено Gmail адрес Телефон на отговорника на звеното:

звено е-мейл адрес Телефон на отговорника на звеното :

  • МФ: stipendii@medfac.mu-sofia.bg - 02 9172674

  • ФДМ: stipendii@fdm.mu-sofia.bg - 02 9542909

  • ФФ: stipendii@pharmfac.mu-sofia.bg - 02 9236504

  • ФОЗ: stipendii@foz.mu-sofia.bg - 02 9432292

  • МК-София: stipendii@mc.mu-sofia.bg - 02 9154626

  • Филиал-Враца: stipendii@filialvratsa.mu-sofia.bg - 09 2645176

6. След като получи изпратения от кандидат-стипендианта файл, отговорникът по стипендиите на съответното звено ще го прегледа и ще върне един или повече от следните отговори:

- Документите Ви са коректни и приети.

- Документите Ви са некоректни по следната причина:

· Липсват документи за .....

· Моля, пресканирайте документите си и ги изпратете отново, защото не се чете документ.....

7. В случай, че липсват някои от необходимите документи или някои от тях не са четливи, кандидатът трябва да сканира наново всичките си документи по кандидатстването за стипендия в един файл и да го изпрати на съответстващия на звеното си пощенски адрес.

8. След провеждане на класирането на кандидатите, списъците с одобрените кандидат-стипендианти ще бъдат публикувани на сайта на МУ-София.

РЕКТОР НА МУ-СОФИЯ:

ПРОФ.Д-Р В.ЗЛАТКОВ, ДМ


16.03.2020 г.

Критерии, срокове и необходими документи за стипендии по ПМС-90 за летен сем.2019-2020 г.

Във връзка с приложението на ПМС №90/26.05.2000г.и предоставеният ми Доклад на СС с вх. № ВК-342/27.02.2020 г., относно критериите за определяне на студентите, които ще получават стипендия за летен семестър на учебната 2019/2020г. и приложеният протокол на Комисията назначена с моя заповед № РК36-337/27.02.2020 г..,

Ви уведомявам :

Комисията определя две категории стипендии по успех на учащите се в редовна форма на обучение:

I категория

За студенти с успех Отличен / 6. 00 /, през последните два семестъра без оглед на дохода - в размер на 130 лв . и изплащането на стипендиите ще бъде за сметка от собствените средства на звеното.

II категория

За студенти с успех / 5,00-5.99/ през последните два семестъра и доход на член от семейството за периода 01.09.2019 г. до 29.02.2020г вкл., - стипендията е в размер на 115 лв.

Като тяхната класация се извършва по следната формула, до изчерпване на средствата за всяко звено : ( S1 + ( S2 * успеха) ) = на определен брой точки, където S1 = 1, при месечен доход на член от семейството над 915лв.

= 2, при месечен доход на член от семейството между 610лв. и 915 лв.

= 3, при месечен доход на член от семейството между 363лв. и 610 лв.

= 4, при месечен доход на член от семейството под 363лв.

Сумата 363 лв. доход на член от семейството е определена с Постановление №275/01.11.2019 г. за праг на бедността за 2020 г.

S2 = 1, при успех от 5.00 до 5.49

= 2, при успех от 5.50 до 5.74

= 3, при успех от 5.75 до 5.99

В случай на равен брой точки при низходящо класиране, допълнително условие е най-високо декларирания успех от кандидатите.

Социални стипендии:

Социална стипендия се отпуска със заповед на Ректора без оглед на успеха, но с изискване средно-месечен доход на член от семейството за периода 01.09.2019г. до 29.02.2020г.вкл. не по- висок от 650 лв., както следва:

1.На несемейни студенти, без двама родители, на студенти – инвалиди и студенти с двама родители – инвалиди, и на студенти с един родител, който е инвалид, а другият родител е починал и на студентите, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за деца лишени от родителски грижи –– в размер на 90 лв.

/Студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за деца лишени от родителски грижи не представят документ за доход на родителите си/.

2. Студентките майки запазват правото си за получаване на стипендия до края на учебния семестър, в който детето навършва 6- годишна възраст.

а. Когато съпругът е учащ се на редовно обучение на място финансирано от държавата, войник или нетрудоспособен, или когато самите те са самотни майки / майки с деца до 6 годишна възраст, чийто баща е неизвестен/, овдовели или разведени – в размер на 90 лв.

б. Във всички останали случаи – в размер на 80 лв.

в. Право на стипендия в размер на 90 лв. имат студентите-бащи с. Дете до 6 годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителски права е предоставено на бащата студент.

3. В съответствие с ПМС № 9 / 20.01.2007г. на студенти до 27г.възраст, редовна форма на обучение, чийто родители са кадрови военнослужещи, участващи в международни мисии, в периода в който родителя отсъства – в размер на 90 лв.

4.Български докторанти, обучаващи се на места, субсидирани от държавата, получават месечни стипендии в размер на 500 лв.

5. Студенти-чужденци, приети за обучение по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен – месечна стипендия в размер на 240 лв., съгласно ПМС в сила от 01.01.2019г.Студентите приети по ПМС-103 и ПМС-228 и по междуправителствени спогодби I курс получават стипендия без оглед на успеха

Изисквания към кандидатите :

1. За стипендия могат да кандидатстват само студентите, които са положили успешно всички изпити. Успешно положен е изпит с оценка различна от Слаб /2.00/ .

2. За доказване на средно-месечния доход на член от семейството се изискват служебни бележки на родителите за периода 01.09.2019г- 29.02.2020г. вкл. Документът да бъде с изходящ номер и печат.

3. За безработни родители се представя документ от НАП за осигурителния доход за периода 01.09.2019 г- 29.02.2020 г. вкл.

4. Нулев брутен доход не се приема, с изключение на студентските семейства.

5. Когато студентката–майка няма сключен граждански брак, тя представя актуално удостоверение за семейно положение от общината.

6. Студенти с трайни увреждания да представят копие от валидно ТЕЛК решение.

7. Стипендии се изплащат само по банков път .

8. Всички кандидати с успех Отличен (6.00) получават стипендия.

9. За студентите на циклично обучение /4-6 курс/ се използват оценките от изпитите от предходната учебна година.

10. За студентите от 4 и 5 курс от МФ се използват оценките от изпитите до 09.03.2020 г.

11. За студентите от 6 курс от МФ се използват оценките от изпитите до 16.03.2020 г.

12.Класирането във II категория става по низходящ ред на успеха до изчерпване на средствата за съответното звено. Условието е кандидатите да са успешно положили всички изпити по учебния план.

13.Оценките на студентите от специалност “Фармация”, които провеждат специализация по клинична и промишлена фармация не влизат при изчисляването на общия им бал, с който кандидатстват за стипендия. При тази категория балът се формира само от оценките от изпитите по основната програма на специалността “ Фармация “.

Срокове:

-подаване на документи за редовни стипендии по звената на МУ-София от 16.03.2020 г. до 27.03.2020 г. вкл.

- Обработка , класация и оформяне на 5 % извадка

от 30.03 - 01.04.2020 г.вкл.

-класиране на правоимащите -02.04-03.04.2020 г..

- второ заседание на комисията – 06.04.2020 г.

- изплащане на стипендии на правоимащите студенти от 08.04.2020 г.

Подаването на декларацията и нужните документи на хартиен носител от студентите става в съответното звено на МУ-София. Обработката им се извършва в счетоводството по отношение на дохода. Потвърждаване на успеха и участието за крайно класиране се извършва от учебен отдел, като данните на студентите се подават на проф. Митов по електронната система.

Списъкът на правоимащите , придружен с обработените документи за получаване на стипендии, от студентските канцеларии на факултетите

/ колежите / следва да се доставят на Зам.Ректора по учебната дейност за заверка и изготвяне на заповед.

ЗАДЪЛЖАВАМ: Комисията да определи стипендиантите по видове и по факултети / колежи / и да ми представи в срок до 07.04.2020 г. окончателните списъци на правоимащите студенти и докторанти за издаване на заповед.

РЕКТОР НА МУ-СОФИЯ:

ПРОФ.Д-Р В.ЗЛАТКОВ, ДМ


13.03.2020 г.