Медицински университет - София

Студентски съвет

НОВИНИ

Одобрени за стипендии за специални постижения /награди/ от бюджета на СС при МУ-София за зимния семестър на учебната 2019/2020 г.

13.12.2019 г.

Общо събрание на СС - 18.12.2019 г.

На основание чл.25, ал.5 от Правилника за устройството и дейността на Студентския съвет към Медицински университет-София и във връзка с решение на Изпълнителния съвет от 05.12.2019 г., се насрочва и свиква Общо събрание на СС на 18.12.2019 г. /сряда/, с време за регистрация от 17,30 до 18,00 часа и с начален час на Събранието 18,00 часа в Анатомична аудитория на МБК, ул. Здраве №2, при следния Дневен ред:

1. Годишен доклад на Председателя на Студентския съвет за 2019г.;

2. Разни.

11.12.2019 г.

ВАЖНО-СЪОБЩЕНИЕ за студентите 3ти курс ФДМ

НА 13.12.2019 Г. ОТ 13:00 ЧАСА В 3-ТА АУДИТОРИЯ НА ФДМ-СОФИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СЪБРАНИЕ НА 3-ТИ КУРС СТУДЕНТИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЗА ИЗБОР НА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЪМ ФАКУЛТЕТНОТО СТУДЕНТСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО (ФСП) НА ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА!

A MEETING WILL BE HELD ON 13.12.2019 AT 13:00 PM IN THIRD LECTURE HALL OF THE FACULTY OF DENTAL MEDICINE-SOFIA FOR ALL 3rd YEAR DENTAL MEDICINE STUDENTS FOR ELECTING STUDENT REPRESENTATIVES FOR THE STUDENT FACULTY REPRESENTATION (SFR) OF THE FACULTY OF DENTAL MEDICINE!

05.12.2019 г.

ВАЖНО-СЪОБЩЕНИЕ за студентите 5ти курс ФДМ

НА 12.12.2019 Г. ОТ 13:00 ЧАСА В 1-ВА АУДИТОРИЯ НА ФДМ-СОФИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СЪБРАНИЕ НА 5-ТИ КУРС СТУДЕНТИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЗА ИЗБОР НА СТУДЕНТСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЪМ ФАКУЛТЕТНОТО СТУДЕНТСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО (ФСП) НА ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА!

A MEETING WILL BE HELD ON 12.12.2019 AT 13:00 PM IN FIRST LECTURE HALL OF THE FACULTY OF DENTAL MEDICINE-SOFIA FOR ALL 5th YEAR DENTAL MEDICINE STUDENTS FOR ELECTING STUDENT REPRESENTATIVES FOR THE STUDENT FACULTY REPRESENTATION (SFR) OF THE FACULTY OF DENTAL MEDICINE!

04.12.2019 г.

Заявления за еднократна помощ и награда за зимен семестър на уч. 2019/2020 г.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ПО ЗВЕНА : от 20.11.2019 г. до 25.11.2019 г. вкл.

> Заявление за еднократна награда

> Заявление за еднократна помощ

19.11.2019 г.

Стипендии за специални постижения /награди/ от бюджета на СС при МУ-София за зимния семестър на учебната 2019/2020 г. Методика, срокове и условия за предоставяне.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ: от 28.11.2019 г. до 05.12.2019 г. вкл.

> Методика

> Заявление - Подава се в учебнита канцелария на съответното звено, заедно с придружаващите го документи. След подаване на заявлението и полуване на входящ номер, задължително се попълва и онлайн формулярът!

> ОНЛАЙН ФОРМУЛЯР - Попълва се след подадено заявление и получен входящ номер!

12.11.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Скъпи студенти на Медицински университет - София,

Дойде един от най-дългоочакваните моменти в събитийния календар на Студентски съвет към МУ София – конкурсът „Студент на годината на Медицински университет-София”.

Откриваме процедурата по подаване на кандидатури в конкурса. Срок за подаване на документите – до 30.11.2019 на е-мейл адрес: students@mu-sofia.bg

Както мнозина от вас вече знаят, идеята, заложена в създаване на традиционния конкурс, е поощряване и награждаване на студенти с доказани високи академични успехи, познание на чужди езици, афинитет към научни разработки и открития, участие и представяне на университета ни в национални и международни научни семинари и конференции, извоювани постижения и отличия, участие в студентски и неправителствени организации и др.

По този повод Медицински университет-София ще награди по един студент във всяка една от следните категории:

• Студент на годината на Медицински университет - София

• Студент на годината на Медицински факултет

• Студент на годината на Факултета по дентална медицина

• Студент на годината на Фармацевтичен факултет

• Студент на годината на Факултета по обществено здраве

• Студент на годината на Медицински колеж „Йорданка Филаретова”

• Студент на годината на Филиал-Враца „Проф. Иван Митев“

• Чуждестранен студент на годината

За да участвате в конкурса, моля изпратете ни кратко CV на български език и приложено сканирани копия на документи/сертификати, отговарящи на критериите за участие в конкурса, валидни за период от една година назад - Ноември 2018 - Ноември 2019 година, а именно:

 1. Успех от предходните два семестъра (представя се академична справка или Удостоверение, заверени в Деканата на съответния факултет; за участници от 1-ви курс се вземат оценките от кандидатстудентска кампания)

 2. Езикови умения (прилага се наличен сертификат/-и за определено ниво на владеене)

 3. Работа и заемани длъжности, стажове и практики (прилага се документ от работодател или ръководител на съответния стаж, удостоверяващ заетостта)

 4. Членство в различни организации (например Студентски съвет, различни неправителствени организации – прилага се уверителна бележка, подписана от от Председателя на организацията)

 5. Заемани длъжности с мандатност в различни организации ( документ от Председателя на съответната организация)

 6. Образователни семинари, повишаващи нивото на компетенциите (прилага се сертификат от участие)

 7. Научни публикации (прилага се копие от всяка една налична публикация)

 8. Участие в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари и лекционни потоци (активно или пасивно участие се удостоверява със сертификат)

 9. Участие в спортни мероприятия ( прилага се сертификат или друга награда)

 10. Други награди и отличия (прилагат се сертификати, медали и др)

Не забравяйте, че съответните документи и сертификати, удостоверяващи вашите участия и умения се отнасят за периода Ноември 2018 - Ноември 2019 година.

Изпращайте ни кандидатурите си на е-мейл адрес: students@mu-sofia.bg

Вашите кандидатури ще бъдат разгледани и оценени от висококвалифицирана комисия в областта, която ще определи победителят във всяка една категория.

06.11.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 13.11.2019 г. от 18,00 часа в Анатомична аудитория на МБК, последователно ще се проведат избори за студентски представители от първи, трети и пети курс през учебната 2019/2020 на Медицински факултет.

06.11.2019 г.

ПОКАНА!!!

Факултетът по обществено здраве към МУ-София има удоволствието да Ви покани на Кръгла маса на тема „Това е обществено здраве”,която ще се проведе на 12.11.2019год. от 13ч в АУЛА Максима в УМБАЛ „Св. Екатерина”.

Това е първото от поредица събития свързани с Кампанията „Това е обществено здраве”на Асоциацията на училищата по обществено здраве в Европейския регион.Целта на събитието е да се покажат полезни практики на преподаване и учене в сферата на общественото здраве. В програмата има заложени лекции на следните теми:

• Дигитално здравеопазване

• Здравно осигуряване

• Биоетика и Медицинска етика

• Промоция и превенция на здравето

Студентите ще имат възможност да се запишат предварително за една от темите на е-майл: students@mu-sofia.bg Те ще бъдат разделени в няколко групи и ще получат казуси, върху които да работят. Всеки участник ще получи сертификат.

Събитието е предназначено за студентите от Медицински университет-София, както и за преподаватели от различните Факултети.

Очакваме Ви!

29.10.2019 г.

Критерии, срокове и необходими документи за стипендии по ПМС-90 за зимен сем.2019-2020 г.

Във връзка с приложението на ПМС №90/26.05.2000г.и предоставеният ми Доклад на СС с вх. № ВК-1460/14.10.2019 г., относно критериите за определяне на студентите, които ще получават стипендия за зимен семестър на учебната 2019/2020г. и приложеният протокол на Комисията назначена с моя заповед № РК36-2381/16.10.2019г.,

Ви уведомявам :

Комисията определя две категории стипендии на учащите се в редовна форма на обучение:

I категория

За студенти с успех Отличен / 6. 00 /, през последните два семестъра без оглед на дохода - в размер на 130 лв . и изплащането на стипендиите ще бъде за сметка от собствените средства на звеното.

II категория

За студенти с успех / 5,00-5.99/ през последните два семестъра и доход на член от семейството за периода 01.03.2019 г. до 31.08.2019г вкл.., - стипендията е в размер на 115 лв.

Като тяхната класация се извършва по следната формула, до изчерпване на средствата за всяко звено : ( S1 + ( S2 * успеха) ) = на определен брой точки, където S1 = 1, при месечен доход на член от семейството над 560лв.

= 2, при месечен доход на член от семейството между 470лв. и 560 лв.

= 3, при месечен доход на член от семейството между 363лв. и 470 лв.

= 4, при месечен доход на член от семейството под363лв.

Сумата 348 лв. доход на член от семейството е определена с Постановление №170/17.08.2018 г. за праг на бедността за 2019 г. От 2020 г. е предвиден праг от 363 лв., за който в момента тече обществено обсъждане.

S2 = 1, при успех от 5.00 до 5.49

= 2, при успех от 5.50 до 5.74

= 3, при успех от 5.75 до 5.99

В случай на равен брой точки при низходящо класиране, допълнително условие е най-високо декларирания успех от кандидатите.

Социални стипендии:

Социална стипендия се отпуска със заповед на Ректора без оглед на успеха, но с изискване средно-месечен доход на член от семейството за периода 01.03.2019г. до 31.08.2019г.вкл. не по- висок от 650 лв., както следва:

1.На несемейни студенти, без двама родители, на студенти – инвалиди и студенти с двама родители – инвалиди, и на студенти с един родител, който е инвалид, а другият родител е починал и на студентите, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за деца лишени от родителски грижи –– в размер на 90 лв.

/Студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за деца лишени от родителски грижи не представят документ за доход на родителите си/.

2. Студентките майки запазват правото си за получаване на стипендия до края на учебния семестър, в който детето навършва 6- годишна възраст.

а. Когато съпругът е учащ се на редовно обучение на място финансирано от държавата, войник или нетрудоспособен, или когато самите те са самотни майки / майки с деца до 6 годишна възраст, чийто баща е неизвестен/, овдовели или разведени – в размер на 90 лв.

б. Във всички останали случаи – в размер на 80 лв.

в. Право на стипендия в размер на 90 лв. имат студентите-бащи с. Дете до 6 годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителски права е предоставено на бащата студент.

3. В съответствие с ПМС № 9 / 20.01.2007г. на студенти до 27г.възраст, редовна форма на обучение, чийто родители са кадрови военнослужещи, участващи в международни мисии, в периода в който родителя отсъства – в размер на 90 лв.

4.Български докторанти, обучаващи се на места, субсидирани от държавата, получават месечни стипендии в размер на 500 лв.

5. Студенти-чужденци, приети за обучение по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен – месечна стипендия в размер на 240 лв., съгласно ПМС в сила от 01.01.2019г.Студентите приети по ПМС-103 и ПМС-228 и по междуправителствени спогодби I курс получават стипендия без оглед на успеха

Изисквания към кандидатите :

 1. За стипендия могат да кандидатстват само студентите, които са положили успешно всички изпити. Успешно положен е изпит с оценка различна от Слаб /2.00/ .

 2. За доказване на средно-месечния доход на член от семейството се изискват служебни бележки на родителите за периода 01.03.2019г- 31.08.2019г. вкл.. Документът да бъде с изходящ номер и печат.

 3. За безработни родители се представя документ от НАП за осигурителния доход за периода 01.03.2019г- 31.08.2019г. вкл.

 4. Нулев брутен доход не се приема, с изключение на студентските семейства.

 5. Когато студентката –майка няма сключен граждански брак, тя представя актуално удостоверение за семейно положение от общината.

 6. Студенти с трайни увреждания да представят копие от валидно ТЕЛК решение.

 7. Стипендии се изплащат само по банков път .

Всички кандидати с успех Отличен (6.00) получават стипендия.

Класирането във II категория става по низходящ ред на успеха до изчерпване на средствата за съответното звено. Условието е кандидатите да са успешно положили всички изпити по учебния план.

Оценките на студентите от специалност “Фармация”, които провеждат специализация по клинична и промишлена фармация не влизат при изчисляването на общия им бал, с който кандидатстват за стипендия. При тази категория балът се формира само от оценките от изпитите по основната програма на специалността “ Фармация “.

Срокове:

-подаване на документи за редовни стипендии по звената на МУ-София от 23.10.2019 г. до 08.11.2019 г. вкл.

- Обработка , класация и оформяне на 5 % извадка

от 11.11 - 13.11.2019 г.вкл.

-класиране на правоимащите -14.11-15.11.2019 г..

- второ заседание на комисията – 19.11.2019 г. от 14 ч.

- подаване на документи по звената на МУ-София за еднократни помощи и награди – 20.11-25.11.2019 г.вкл.

- изплащане на стипендии на правоимащите студенти от 01.12.2019 г.

Подаването на декларацията и нужните документи на хартиен носител от студентите става в съответното звено на МУ-София. Обработката им се извършва в счетоводството по отношение на дохода. Потвърждаване на успеха и участието за крайно класиране се извършва от учебен отдел , като данните на студентите се подават на г-н Митов по електронната система.

Списъкът на правоимащите , придружен с обработените документи за получаване на стипендии, от студентските канцеларии на факултетите / колежите / следва да се доставят на Зам.Ректора по учебната дейност за заверка и изготвяне на заповед.

ЗАДЪЛЖАВАМ: Комисията да определи стипендиантите по видове и по факултети / колежи / и да ми представи в срок до 28.11.2019 г. окончателните списъци на правоимащите студенти и докторанти за издаване на заповед.

РЕКТОР НА МУ-СОФИЯ:

ПРОФ.Д-Р В.ЗЛАТКОВ, ДМ


22.10.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 21.10.2019 г. от 17.00 часа се свиква Извънредно Общо събрание на Студентския съвет в Първа аудитория на МБК, при следния дневен ред:

1. Решение относно корекция на бюджета на СС за календарната 2019 г.

2. Разни.

15.10.2019 г.

Конкурс за студенти Еразъм + гр. Хирошима, Япония

Медицински университет – София обявява конкурс за подбор на 1 студент/ка от Медицински факултет за реализиране на Еразъм+ мобилност с цел обучение в Университета на Хирошима, Япония, за академичната 2019/2020 г.

Критериите за подбор на студенти за участие в Еразъм+ мобилност, според Вътрешните правила за администриране на програма Еразъм+ в Медицински университет – София са:

 1. Владеене на чужд език – английски, на добро ниво (мин. В2).

 2. Минимален среден успех от следването – Мн. добър 4,50.

 3. Курс на обучение – минимум III-ти.

За повече информация, вижте ТУК

07.10.2019 г.

Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2019-2020 година

За седемнадесета поредна година Фондация „Еврика“ ще определи студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2300 лева годишно в 10 области:

 1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;

 2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;

 3. Физика на името на акад. Георги Наджаков;

 4. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;

 5. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;

 6. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;

 7. Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;

 8. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;

 9. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;

 10. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

> За повече информация

04.08.2019 г.

Класиране за общежитията на МУ-София

СЪОБЩЕНИЕ

Всички приети студенти, които имат право да ползват общежитията на МУ-София, могат да подават документи за кандидатстване за общежитие в съответния Деканат при записване във Факултета.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заверено уверение от съответния Деканат – 1 бр.;

 2. Попълнено заявление /Заявлението ще получите на място при записването си в деканата./;

 3. Снимка паспортен формат – 1 бр. /Необходима за заявлението/

Класирането на първокурсниците за общежития ще бъде обявено на 30.08.2019 г. в сайта students.mu-sofia.bg, във Facebook страницата „Студентски съвет – МУ София“ и в Блок 40Б в Студентски град.

Същите студенти ще могат да се записват при управителя, в блока, в който са настанени, на 02.09, 03.09, 04.09 и 05.09.2019 г. в часовия диапазон 09:00 – 17:00ч., като необходими ще са само 2 бр. снимки в паспортен формат.

Студентите, приети платено обучение ще могат да подават документите си в Блок 40Б в Студентски град на 03.09, 04.09 и 05.09.2019 г. в часови диапазон 10:00 - 14:00ч, като разпределението им по блокове ще извършва на момента.

Студентите от 2-6 курс , които имат желание да ползват студентско общежитие на МУ-София, могат да подават документите си в Блок 40Б в Студентски град на 03.09, 04.09 и 05.09.2019 г. в часови диапазон 10:00 - 14:00ч, като разпределението им по блокове ще извършва на момента.

Необходими документи:

 1. Заверено уверение от съответния деканат – 1 бр.;

 2. Попълнено заявление /Заявлението ще го получите на място./;

 3. Снимка паспортен формат – 1 бр. /Необходима за заявлението/

Комисията по социално-битови въпроси на учащите (Настанителна комисия) ще заседава на 03.09, 04.09 и 05.09.2019 г. в часовия диапазон 10:00-14:00 часа, а след началото на учебната 2019/2020 година, до края на м. Септември - всяка седмица по веднъж (следете Facebook страницата на Студентски съвет за точни дата и час).

* Студентите от Медицински колеж „Й. Филаретова“ имат право за настаняване само в 7 блок.

* Специализантите могат да си подават документи за общежитие в 40Б блок през цялата календарна година в работно време. Необходимо е копие от трудов договор.

17.07.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.25, ал.5 от Правилника за устройството и дейността на Студентския съвет към Медицински университет-София и във връзка с решение на Изпълнителния съвет, се свиква Общо събрание на СС на 20.04.2019 г. /събота/, с време за регистрация от 10,30 до 11,00 часа и с начален час на Събранието 11,00 часа, в Заседателната зала на х-л РИУ Правец, град Правец, при следния Дневен ред:

1. Доклад на Председателя на Студентския съвет – г-н Видин Кирков;

2. Планиране на бъдещи мероприятия на Съвета;

3. Изнасяне на лекции от гост-лекторите;

4. Разни.

11.04.2019 г.

Конкурс за провеждане на лятна практика

Конкурс за провеждане на лятна практика в Първи Московски Държавен Медицински Университет “И. М. Сеченов”, Русия за студенти от Медицински факултет в периода 14.07-28.07.2019 г.

> За повече информация

03.04.2019 г.

Критерии, срокове и необходими документи за стипендии по ПМС-90 за летен сем.2018-2019 г.

Във връзка с приложението на ПМС №90/26.05.2000г. и предоставеният ми Доклад на СС с вх. № ВК-310/28.08.2019 г., относно критериите за определяне на студентите, които ще получават стипендия за летен семестър на учебната 2018/2019 г. и приложеният протокол на Комисията назначена с моя заповед № РК36-297/28.02.2019г.,

Ви уведомявам:

Комисията определя две категории стипендии на учащите се в редовна форма на обучение:

I категория

За студенти с успех Отличен / 6.00 /, през последните два семестъра без оглед на дохода - в размер на 115 лв и изплащането на стипендиите ще бъде от собствени средства на звеното.

II категория

За студенти с успех / 5.00-5.99/ през последните два семестъра и доход на член от семейството за периода 01.09.2018г. до 28.02.2019г.вкл., - стипендията е в размер на 100 лв.

Като тяхната класация се извършва по следната формула, до изчерпване на средствата за всяко звено : ( S1 + ( S2 * успеха) ) = на определен брой точки, където S1 = 1, при месечен доход на член от семейството над 510лв.

Като тяхната класация се извършва по следната формула, до изчерпване на средствата за всяко звено : ( S1 + ( S2 * успеха) ) = на определен брой точки, където S1 = 1, при месечен доход на член от семейството над 510лв.

= 2, при месечен доход на член от семейството между 440лв. и 510 лв.

= 3, при месечен доход на член от семейството между 348лв. и 440 лв.

= 4, при месечен доход на член от семейството под 348лв.

Сумата 348 лв. доход на член от семейството е определена с решение на МС за 2019г. за праг на бедността.

S2 = 1, при успех от 5.00 до 5.49

= 2, при успех от 5.50 до 5.74

= 3, при успех от 5.75 до 5.99

В случай на равен брой точки при низходящо класиране, допълнително условие е най-високо декларирания успех от кандидатите.

Социални стипендии:

Социална стипендия се отпуска със заповед на Ректора без оглед на успеха, но с изискване средно-месечен доход на член от семейството за периода 01.09.2018г. до 28.02.2019 г. вкл. не по-висок от 650 лв., както следва:

1. На несемейни студенти, без двама родители, на студенти – инвалиди и студенти с двама родители – инвалиди, и на студенти с един родител, който е инвалид, а другият родител е починал и на студентите, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за деца лишени от родителски грижи – в размер на 90 лв.

/Студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за деца лишени от родителски грижи не представят документ за доход на родителите си/.

2. Студентките майки запазват правото си за получаване на стипендия до края на учебния семестър, в който детето навършва 6- годишна възраст.

а. Когато съпругът е учащ се на редовно обучение на място финансирано от държавата, войник или нетрудоспособен, или когато самите те са самотни майки / майки с деца до 6 годишна възраст, чийто баща е неизвестен/, овдовели или разведени – в размер на 90 лв.

б. Във всички останали случаи – в размер на 80 лв.

в. Право на стипендия в размер на 90 лв. имат студентите-бащи с дете до 6 годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителски права е предоставено на бащата студент.

3. В съответствие с ПМС № 9 / 20.01.2007г. на студенти до 27г.възраст, редовна форма на обучение, чийто родители са кадрови военнослужещи, участващи в международни мисии, в периода в който родителя отсъства – в размер на 90 лв.

4.Български докторанти, обучаващи се на места, субсидирани от държавата, получават месечни стипендии в размер на 500 лв., съгласно решение на МС,

5.Студенти-чужденци, приети за обучение по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен – месечна стипендия в размер на 240 лв., съгласно ПМС в сила от 01.01.2019г.

Предлагат се следните изисквания към кандидатите:

1. За стипендия могат да кандидатстват само студентите, които са положили успешно всички изпити. Успешно положен е изпит с оценка различна от Слаб /2.00/ .

2. За доказване на средно-месечния доход на член от семейството се изискват служебни бележки на родителите за периода 01.09.2018г- 28.02.2019 г.вкл. Документът да бъде с изходящ номер и печат.

3. За безработни родители се представя документ от НАП за осигурителния доход за периода 01.09.2018г- 28.02.2019г.вкл.

• Нулев брутен доход не се приема, с изключение на студентските семейства.

• Когато студентката –майка няма сключен граждански брак, тя представя актуално удостоверение за семейно положение от общината.

• Студенти с трайни увреждания да представят копие от валидно ТЕЛК решение.

• Стипендии се изплащат само по банков път - чрез Пощенска банка.

ПРАВИЛА ПРИ КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ:

• Всички кандидати с успех Отличен (6.00) получават стипендия.

За студентите на модулно обучение ( 4-6 курс медицина) се използват оценките от изпитите до 11.03.2019г.

• Класирането във II категория става по низходящ ред на успеха до изчерпване на средствата за съответното звено. Условието е кандидатите да са успешно положили всички изпити по учебния план.Оценките на студентите от специалност “ Фармация”, които провеждат специализация по клинична и промишлена фармация не влизат при изчисляването на общия им бал, с който кандидатстват за стипендия. При тази категория балът се формира само от оценките от изпитите по основната програма на специалността “ Фармация “.

Срокове:

- Приемане на документи – от 07.03.2019г. до 22.03.2019г. вкл.

- Обработка , класация и оформяне на 5 % извадка – 25-27.03.2019 г.

- класиране – 27-28.03.2019 г.

- Второ заседание на комисията – 29.03.2019 г.

- изплащане на стипендии на правоимащите студенти от 04.04.2019 г.

Подаването на декларацията и нужните документи на хартиен носител от студентите става в съответното звено на МУ-София. Обработката им се извършва в счетоводството по отношение на дохода. Потвърждаване на успеха и участието за крайно класиране се извършва от учебен отдел , като данните на студентите се подават на г-н Митов по електронната система.

Списъкът на правоимащите , придружен с обработените документи за получаване на стипендии, от студентските канцеларии на факултетите / колежите / следва да се доставят на Зам.Ректора по учебната дейност за заверка и изготвяне на заповед.

ЗАДЪЛЖАВАМ: Комисията да определи стипендиантите по видове и по факултети / колежи / и да ми представи в срок до 01.04.2019г. окончателните списъци на правоимащите студенти и докторанти за издаване на заповед.

РЕКТОР НА МУ-СОФИЯ:

ПРОФ.Д-Р В.ЗЛАТКОВ, ДМ


06.03.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.25, ал.5 от Правилника за устройството и дейността на Студентския съвет към Медицински университет-София, във връзка с решение на Изпълнителния съвет от 15.02.2019г и по искане на г-н Видин Кирков – Председател на Студентския съвет, се свиква Общо отчетно-изборно събрание на Студентския съвет на МУ-София на 07.03.2019 г. /четвъртък/, с време за регистрация от 18,00 до 18,30часа и с начален час на Събранието 18,30часа, в Аулата на СБАЛАГ „Майчин дом“, ул. Здраве №2, при следния Дневен ред:

 1. Доклад на Председателя на Студентски съвет – г-н Видин Кирков за мандата му на управление 2017-2019 г.;

 2. Доклад на Председателя на Контролната комисия за мандат 2017-2019 г.;

 3. Избор на Председател на Студентския съвет на МУ-София;

 4. Избор на Изпълнителен съвет и Контролна комисия на Студентския съвет на МУ-София;

 5. Разни.

Подаване на кандидатури за Председател и членове на

Изпълнителния съвет на СС, мандат 2019-2021г

Подаването на кандидатурите за Председател на СС на МУ-София, членове на ИС и КК да се извършва на служебната поща на Студентския съвет – students@mu-sofia.bg от 25.02 до 01.03.2019г, адресирани до Главния секретар и съдържащи автобиография на кандидата и кратка мотивация за позицията, за която кандидатства;

Съгласно решение на Изпълнителния съвет от 15.02.2019 г. разпределението на позициите в Изпълнителния съвет с мандат 2019-2021г е както следва:

 • МФ – Председател на СС, Председатели на Културна, Научна и Спортна комисия;

 • ФОЗ – Главен секретар и Председател на Международна комисия;

 • ФФ – Председател на КСБВУ и Председател на Комисия връзки с обществеността;

 • ФДМ – Председател на ОС и Председател на Информационна комисия;

 • МК – Председател на Учебна комисия.

 • Забележка: Зам.-председателските места на комисиите са без квотно разпределение между звената на МУ-София.

22.02.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 19.02.2019 г. от 13:00 часа в Анатомичния музей на Медико-биологичния комплекс на МУ-София, ще се проведе заседание на Факултетния съвет на представителите на Медицински факултет към Студентски съвет.

Дневен ред:

 1. Утвърждаване на делегатите за ОС на СС;

 2. Разни.

14.02.2019 г.

8-мо издание на Фестивала на студентите франкофони от Централна и Източна Европа

МУ-София съобщава, че 8-то издание на Фестивала на студентите франкофони от Централна и Източна Европа ще се проведе за първи път в България, в град Пловдив, Европейска столица на културата за 2019 година. Фестивалът ще се проведе в периода 01-05 юли 2019г., пет дни, в които студентите ще бъдат ангажирани в различни ателиета по интереси, резултатите от работата, в които ще представят по време на гала спектакъл последната вечер.

Кандидатите от МУ-София трябва да говорят френски език, ниво Б2, а необходимите документи за кандидатстване са: автобиография, уверение за успех и че са записани в университета. Срокът за онлайн кандидатстване е до 8 март 2019 г. Критериите за избор са: наличие на извънучебни дейности и общ успех от следването. На избраните участници ще бъдат поети разходи за транспорт, застраховка, настаняване и хранене.

Повече информация и онлайн кандидатстване може да намерите на следния линк: https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-2019-festival-etudiants-francophones-europe-centrale-orientale-creatifs-ensemble/

05.02.2019 г.

Конкурс за селекция на студенти по медицина за участие по програма Еразъм+ през 2019-2020 година

МУ-София обявява конкурс за селекция на студенти по медицина за мобилност с цел обучение по Програма Еразъм+ за академичната 2019/2020 година. Документите се подават в Ректората на МУ-София, ет.12, стая 9 (лява), от 22 февруари до 22 март 2019г. За контакти: С.Манолов smanolov@mu-sofia.bg и тел. +359 2 9152138.

Необходимите документи, процедура за кандидатстване и списък на университетите, с които МУ-София има договор за обмен по програма Еразъм+, можете да намерите тук: http://www.mu-sofia.bg/mezhdunarodna-dejnost/programa-erazum/

Selection of students in Medicine for participation in Erasmus + program during 2019-2020

MU – Sofia announces a call for applications for mobility programme Erasmus + for students in medicine during the academic year 2019/2020. The documents must be submitted at the Rectorate of MU-Sofia, fl.12, room 9 (left), from 22 nd Febrary until 22 nd March, 2019.

For further information: S.Manolov smanolov@mu-sofia.bg and tel.9152138. The necessary documents, application procedure and a table of the agreements with the host universities could be found here: http://www.mu-sofia.bg/mezhdunarodna-dejnost/programa-erazum/

05.02.2019 г.

Фондация “Св. Климент Охридски” обявява Тринадесети национален литературен конкурс за стихотворение и разказ

За наградите могат да кандидатстват студенти с българско гражданство, обучаващи се у нас и в чужбина. Участието в конкурса е с непубликуван разказ или стихотворение. Носителите на наградите се определят от специално назначено жури.

Материалите за участие в конкурса се приемат от 1 февруари до 20 април 2019 г. по електронната поща на адрес deti@admin.uni-sofia.bg - секретар на Фондация “Св. Климент Охридски” Детелина Илиева.

Участниците в конкурса е необходимо да посочат информация за висшето училище и специалността, в която се обучават, точен адрес, адрес на електронна поща и телефон за връзка.

Наградите ще бъдат връчени на академичното тържество на Софийския университет по случай 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

05.02.2019 г.

Фондация "Св. Св. Константин и Елена"

Нов прием по стипендиантска програма „Здраве чрез СПА“ за летен семестър 2018/2019

Започна приемът на документи за стипендиантска програма "Здраве чрез СПА", която ще подпомогне висшето образование на двама студенти през летния семестър на учебната 2018/2019 г. Програмата се осъществява с подкрепата на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД.

Краен срок за кандидатстване: 28 февруари 2019 г.

> За повече информация

05.02.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги,

На 12.02.2019г от 17.30 часа в Медико-биологичния компплекс на Медицински университет-София ще се проведат избори за студентски представители на трети курс на Медицински факултет за учебната 2018/2019г, а след тях и за пети курс на МФ.

05.02.2019 г.