ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

Изпълнителният съвет се избира от Общото събрание на Студентския съвет, като членовете му са разпределени по квотен принцип между основните звена на МУ-София. Той ръководи текущата дейност на Съвета. 


Състав на Изпълнителния съвет и Контролната комисия на Студентски съвет с мандат 2023-2025 год. 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СС КЪМ МУ-СОФИЯ – ЛЮДМИЛА БОРИСОВА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР - АНАСТАСИЯ БАРБУКОВА


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ - ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ


ЧЛЕНОВЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

ЕЛИС ЙЪЛМАЗ

НИКОЛА ВИЗЕВ

ИВЕЛИН ГАНЕВ

ТЕОДОРА БОНЕВА

МУСТАФА БАРЗЕВ

АННА МАНДИКОВА

ВАНЕСА ВЪЛКОВА

ИВАЙЛО ИВАНОВ


КОНТРОЛНА КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ


ЧЛЕНОВЕ:

ВЯРА ПАВЛОВА

МИЛЕНА ПЪРВАНОВА

НИКЕЯ ГАНЧЕВА

АНАТОЛИ КОЛЕВКОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНО-БИТОВИ ВЪПРОСИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МУСТАФА БАРЗЕВ, МФ 

Избраните членове на ИС и КК се назначават за срок от две календарни години, считано от датата на избора им или до изтичане на мандата им като студентски представители.