ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

Изпълнителният съвет се избира от Общото събрание на Студентския съвет, като членовете му са разпределени по квотен принцип между основните звена на МУ-София. Той ръководи текущата дейност на Съвета.


Състав на Изпълнителния съвет и Контролната комисия на Студентски съвет с мандат 2021-2023 год.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СС КЪМ МУ-СОФИЯ – ЛЮДМИЛА МИТКОВА БОРИСОВА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР - АНАСТАСИЯ БОРИСЛАОВА БАРБУКОВА, МФ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ - ИВАН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ, ФДМ


КУЛТУРНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИС ЙЪЛМАЗ, ФДМ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМОНА ТОПОВА


СПОРТНА КОМИСИЯ

ПРЕСДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ, ФОЗ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛА ВИЗЕВ


НАУЧНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ, МФ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИНА МАРКОВА


МЕЖДУНАРОДНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАЛИЦА РАДОЕВА, ФОЗ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ ДОНЧЕВА


КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНО-БИТОВИ ВЪПРОСИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МУСТАФА БАРЗЕВ, МФ


КОМИСИЯ ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕРГАНА ОРМАНЛИЕВА, ФФ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОНСТАНТИНА АНГЕЛОВА


ИНФОРМАЦИОННА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАРОЛИНА ИВАНОВА, ФФ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЖИДАР КЮЧУКОВ


УЧЕБНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ КОЖУХАРОВА, МФ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДТЕЛ: ИВАЙЛО ИВАНОВ


Избраните членове на ИС и КК се назначават за срок от две календарни години, считано от датата на избора им или до изтичане на мандата им като студентски представители.